ENGLISH IDIOMS Part 2

A stranger nearby is better than a far-away relative.
Bà con xa không bằng láng giềng gần
Tell me who’s your friend and I’ll tell you who you are.
Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào
Time and tide wait for no man
Thời gian và nước thủy triều không đợi ai cả.
Silence is golden
Im lặng là vàng
Don’t judge a book by its cover
Đừng trông mặt mà bắt hình dong

* The tongue has no bone but it breaks bone
Cái lưỡi không xương đôi đường lắt léo
* You will reap what you will sow
Gieo nhân nào gặt quả nấy
* A wolf won’t eat wolf
*** sói không bao giờ ăn thịt đồng loại
* Don’t postpone until tomorrow what you can do today.
Đừng để những việc cho ngày mai mà bạn có thể làm hôm nay
* A little better than none
Có còn hơn không
* Diamond cuts diamond
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
* It is the first step that is troublesome
Vạn sự khởi đầu nan
* Slow and steady win the race
Chậm mà chắc
* He who laughs today may weep tomorrow
Cười người xin chớ cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười
* Honour charges manners
Giàu đổi bạn, sang đổi vợ

* Curses come home to roost
Gieo gió, gặt bão
* The cobbler should stick to his last
Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe

* The early bird catches the worm
Trâu chậm uống nước đục

* Do not cast your pearls before swine
Đàn khảy tai trâu

Don’t look a gift horse in the mouth
Được voi đòi…..Hai Bà Trưng….ủa lộn…. đòi tiên

Little strokes fell great oaks
Nước chảy đá mòn

There’s no accounting for taste
Mười người mười ý

The bad workman always blames his tools
Vụng múa chê đất lệch

Beauty is only skin deep
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Don’t lock the stable door after the horse has been stolen
Mất bò mới lo làm chuồng

Every sin brings its punishment
Nhân nào quả đấy

He laughs best, who laughts last
Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

Courtesy costs nothing
Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

A friend in need is a friend indeed
Hoạn nạn mới biết bạn hiền

An oz of luck is better than a pound of wisdom
Mèo mù gặp cá rán

I would rather die on my feet than live on my knee
Chết vinh còn hơn sống nhục

 

Long absent, soon forgotten;
Out of sight, out of mind
Xa mặt cách lòng.

Anger and hate hinder good counsel;
When a man grows angry, his reason rides off
Quá giận mất khôn.

An apple never falls far from the tree
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

The rotten apple harms its neighbors
Con sâu làm rầu nồi canh.

 

Attack is the best form of defense
Tiên hạ thủ vi cường.

The shoemaker’s children always go barefoot
Nhà làm săng chết trần không áọ

Empty barrels make the most noise
Thùng rỗng kêu to

Better a neighbor near than a brother far off
Bán anh em xa mua láng giềng gần.

Better to be an old man’s darling than a young man’s slave
Thà làm bé ông lớn còn hơn làm lớn ông bé.

To kill two birds with a stone
Nhất tiễn sát song điêu .

Once bitten, twice shy;
A burned child dreads fire;
A scalded cat fears hot water
Kinh cung chi điểu .

If you play with fire you get burned
Chơi dao có ngày đứt tay .

In the country of the blind, the one-eyed man is king
Trong xứ mù kẻ chột làm vuạ

Don’t judge a book by its cover
Chớ xem mặt mà bắt hình dong.

Familiarity breeds contempt
Chơi với ***, *** liếm mặt.

A pound of care will not pay a pound of debt
Cẩn tắc vô ưu .

What costs little is little esteemed
Của rẻ là của ôi .

Do not count your chickens before they are hatched:
Đừng chưa thăm ván đã bán thuyền.

Children and fools cannot lie;
Children and fools tell the truth
Ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ.

The best cloth may have a moth in it
Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận.

To carry coals to Newcastle
Chở cũi về rừng.

A man is known by the company he keeps
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.

A clear conscience fears no false accusation
Cây to không sợ gió.

Too many cooks spoil the broth
Lắm thầy thối ma .

Courtesy costs nothing
Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

He who brought up a crow to pick out his own eyes
Nuôi ong tay áo .

No pain no cure
Thuốc đắng giã tật.

Death pays all debts
Chết là hết nợ .

Talk of the devil and he is sure to appear
Hể nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.

The die is cast
Ván đã đóng hòm.

Whom the gods love die young
Thiên tài yểu mệnh.

Desperate diseases must have desperate remedies
Bệnh quỷ thuốc tiên.

The remedy may be worse than the disease
Lợn lành chữa thành lợn què.

Two in distress make sorrow less
Đồng bệnh tương lân .
Things done cannot be undone
Tay đã nhúng chàm;

When in Rome do as Romans do
Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục.

Better the head of a *** than a tail of a lion
Thà làm đầu chuột còn hơn đuôi trâu .

If you lie down with dogs yoúll get up with fleas
Gần mực thì đen.

Let sleeping dogs lie
Đừng quấy hủ mắm.

You cannot teach an old *** new tricks
Tre già khó uốn.

Walls have ears
Tai vách mạch rừng.

Easier said than done
Ngôn dị hành nan.

He that eats till he is sick must fast till he is well
Tham thực cực thân.

Hasty climbers have suđen falls
Hấp tấp hay vấp phải dây

Like father, like son
Cha nào con nấy;
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh;
Hổ phụ sinh hổ tử.
————————-
The grass always looks greener on the other side of the fence
Đứng núi này trông núi nọ

There is no smoke without fire
Không có lửa làm sao có khói

To jump from the frying pan into the fire
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

A friend in need is a friend indeed;
When good cheer is lacking, our friends will be packing
Lúc khó khăn mới biết bạn hiền

Friendship should not be all on one side
Bạn bè có qua phải có lại

Gambling, women and wine a bad road make
Tứ đổ tường đưa chân vào rọ

Grin and bear it
Ngậm bồ hòn làm ngọt

Many hands make light work
Lắm vai nhẹ gánh

 

Warm heart, cold hands
Xanh vỏ đỏ lòng

All happiness is in the mind
Tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn

If you run after two hares you will catch neither
Bắt cá hai tay, tuột ngay cả cặp

Haste makes waste;
More haste, less speed
Dục tốc bất đạt

Look for a needle in a haystack
mò kim Đáy biển

It is a sad house where the hen crows louder than the cock
Nữ nhi tác quái, gà mái đá gà cồ

A honey tongue, a heart of gall
Khẩu phật tâm xà .

Flies are easier caught with honey than with vinegar
Mật ngọt chết ruồị

No bees, no honey; no work, no money
Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ .

The more danger, the more honor
Càng nguy nan lắm, càng vinh quang nhiềụ

It is too late to lock the stable when the horse has been stolen;
It is too late to spare when the bottom is bare
Mất bò mới lo làm chuồng .

To put the cart before the horse
Đặt con trâu trước cái cày .

If a house be divided against itself, that house cannot stand
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao .

 

When house and land are gone and spent, the learning is most excellent
Mất của mới học được khôn .

The pot call the kettle black
Lươn ngắn lại chê trạch dài .

Give him an inch and héll take a yard
Được voi đòi tiên .

Every Jack must have his Jill
Nồi nào vung nấy .

Those who kill by the sword shall perish by the sword
Ác giả ác báo .

Step by step one climbs the lađer
Có công mài sắt có ngày nên kim.

 

Look before you leap
Cẩn tắc vô ưu
(Cẩn tắc vô áy náy )

Don’t wash your linen in public
Đừng vạch áo cho người xem lưng

Little strokes fell great oaks
Nước chảy đá mòn

Lucky at cards, unlucky in love; Unlucky at sport, lucky in love
Đen bạc đỏ tình, đen tình đỏ bạc

 

Man proposes, God disposes
Nhân định bất như thiên định .

Words bind men
Quân tử nhất ngôn;
Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy

Other times, other manners
Mỗi thời mỗi khác

No man can serve two masters
Trượng phu không thờ hai chúa .

One must be a servant before one can be a master;
Through obedience learn to command
Muốn chỉ huy phải biết tuân lệnh

The mirth of the world lasts but a while
Hồng nhan bạc mệnh;
Anh hùng yểu mệnh.
Hoa đẹp chóng tàn.

The more you get, the more you want
Lòng tham vô đáy

Do not make a mountain out of a mole hill
Chuyện bé đừng xé ra to

He who is content in his poverty is wonderfully rich
Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc

Prevention is better than cure;
Thatch your roof before the rain begins
Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Promise is debt
Quân tử nhất ngôn

A prophet is without honor in his own country
Bụt chùa nhà không thiêng

Lovers’ quarrel are soon mended;
The quarrel of lovers is the renewal of love
Yêu nhau lắm cắn nhau đau

Cast water into the sea
Đem muối bỏ biển;
Chở cũi về rừng

From shirtsleeves to shirtsleeves in only three generation
Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời

He who sows the wind shall reap the tempest
What goes around, will come around
Gieo gió gặt bão

After a storm comes a calm
Sau cơn mưa trời lại sáng

Tit for tat
Ăn miếng trả miếng

Blood is thicker than water
Một giọt nước đào hơn ao nước lã

The squeaky wheel gets the grease
Con có khóc mẹ mới cho bú

When the wine is in, the wit is out
Tửu nhập ngôn xuất;

 

Words fly, writing remains
Bút sa gà chết

Plenty breeds pride
Phú quý sinh lễ nghĩa

All cats are grey in the dark
Tối lửa tắt đèn, trắng cũng như đen

 

When the cat’s away the mice will play
Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm

Spare the rod and spoil the child
Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi

Every cock crows on his own dunghill
Đèn nhà ai nấy rạng

The cow that is first up gets the first of the dew;
The early bird catches the worm
Trâu chậm uống nước đục

to cast pearl before swine
Đàn khảy tai trâu

Every one must carry his own cross
Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách móc trời gần trời xa
————————————-
He who would have fruit must climb the tree
Muốn ăn thì lăn vào bếp

There is no place like home
Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

Every cook praises his own broth
Mèo khen mèo dài đuôi

Like master, like servant
Chủ nào tớ nấy

When one door shuts, another opens
Thua keo này ta bày keo khác

 

Constant dripping water wears away the stone
Nước chảy đá mòn

Big fish eat little fish
Cá lớn nuốt cá bé

 

It’s good fishing in troubled water
Thừa nước đục thả câu

Covetousness breaks the sack
Tham thì thâm

If at first you don’t succeed, try, try, again
Thua keo này ta bày keo khác

Do as you would be done by
Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân
(Cái gì không muốn thì đừng làm cho người khác)

Draw water in a sieve;
Bark at the moon
Mò trăng đáy nước

A woman’s place is in the house
Nữ nhân chi trung gia thất

A word spoken is past recalling
Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy

The king can do no wrong
Thiên tử hành vi bất khả vấn nạn

Beauty is in the eye of the beholder
Xấu đẹp tùy người đối diện

Beggars can’t be choosers
Ăn mày đòi xôi gấc

Bite the hand that feeds you
Ăn cháo đá bát

Burn the bridges behind oneself
Qua cầu rút ván

Don’t hit a man when he’s down
Trượng phu không đánh kẻ ngã ngựa

Let the fox guard the hen house;
Set a wolf to watch the sheep
Trao trứng cho ác

Teach your grandmother to suck eggs
Trứng khôn hơn vịt

I would rather die on my feet than live on my knee
Thà chết vinh hơn sống nhục;
Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc;
Sĩ khả sát bất khả nhục

If we don’t hang together, we will hang separately
Chia rẻ chết lẻ tẻ , đoàn kết chết chùm

It is six of one and half a dozen of the other
Một bên tám lạng, một bên nửa cân.

A journey of a thousand miles begins with one step
Nhất bộ khởi xuất vạn lý hành (Lão Tử)

Laughter is the best medecine
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

Let nature take its course
Bất chiến tự nhiên thành

Life begins with forty
Tam thập nhi lập

 

A mother can take care of ten children, but sometimes ten childen can’t take care of one mother
Cha mẹ nuôi con từng năm từng tháng, con nuôi cha me tính toán từng ngày

The mountain labored and brought forth a mouse
Chuyện đầu voi đuôi chuột

No good deed goes unpunished
Làm ơn mắc oán

The rich get richer and the poor get poorer
Nước chảy chỗ trũng

Shoot and ask question afterwards
Tiền trảm hậu tấu

Slow but sure
Chậm mà chắc;
Ăn chắc mặc bền

As the call, so the echo or evil doing does not pay evil
Ác giả ác báo . Làm ác gặp ác

Misfortunes tell us what fortune is
Ai chưa từng đau khổ sẽ không hiểu thế nào là hạnh phúc

Everything comes to him who waits
Ai biết chờ người ấy sẽ được

False friends are worse than open enemies
Bạn xấu còn tệ hơn kẻ thù trước mặt

To draw in its claws or a honey tonge, a heart of gall

 

Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao

Fire is a good servant but a bad master
Cái gì có lợi củng có lúc có hại

The beaten road is safest
Con đường quen thuộc là con đường an toàn nhất

Beauty is in the eye of the beholder
Vẻ đẹp nằm trong con mắt người ngắm

Book and friend should be few but good
Sách vở và bạn bè, cần ít thôi nhưng phải tốt
Brevity is the soul of wit
Sự ngắn gọn là tinh hoa của trí tuệ

Every why has a where fore
Mời sự đều có lý do của nó

Everything comes to him who waits
Mời đều tốt đẹp sẽ đến với người biết đợi chờ

An eye for an eye, a tooth for a tooth
Ăn miếng trả miếng

The eye is bigger than the belly
No bụng đói con mắt

A fault confessed is half redressed
Thú nhận khuyết điểm là biết sửa mình

First impressions are most lasting
Ấn tượng ban đầu khó mà phai nhạt

Forbidden fruit is sweetest
Quả cấm bao giờ cũng ngọt

Live not to eat, but eat to live
Sống không phải để ăn nhưng ăn để sống

The longest day must have an end
Ngày dài nhất cũng phải qua đi

Make the best of a bad job
Phải biết chấp nhận hoàn cảnh

A man can only die once
Ai cũng phải chết một lần

Marriage are made in Heaven
Hôn nhân là do trời định

Men are blind in their own cause
Con người mù quáng vì niềm tin của mình

Men make houses, Women make home
Đàn ông xây nhà, Đàn bà xây tổ ấm

Might is right
Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh

Money talks
Đồng tiền biết nói
————————
Necessity is the mother of invention
Cái khó ló cái khôn

United we stand, divided we fall
Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết

Wake not a sleeping lion
Đừng đánh thức một con sư tử đang ngủ

The way to a man’s heart is through his stomach
Trái tim của một người đàn ông là thông qua chiếc dạ dày.

When one door shuts another opens
Khi cánh cửa này đóng thì cánh cửa kia mở

Where there’s a will there’s away
Có chí thì nên

While there is life there is hope
Còn sống là còn hi vọng

The worth of a thing is best known by the want of it
Khi thiếu cái gì mới biết giá trị của cái đó

You may lend a horse to the water but you can not make him drink

 

Anh có thể dẫn con ngựa đến máng nước nhưng không thể bắt nó uống

Zeal without knowledge is a run away horse
Hăng hái mà không có tri thức khác nào một con ngựa hoang

Life is a grindstone,anf whether is grinds you down or polishes
you up is for you and you alone to dicide.
Cuộc đời tựa như viên đá,chính bạn là người quyết định để viên đá
ấy bám rong rêu hay trở thành 1 viên ngọc sáng

The optimist sees opportunity in every danger;

 

The pessimist sees danger in every opportunity.(Winston Churchill)

người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong hiểm nguy
còn người bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội

Do unto others as you would have them do unto you
hãy đối xử với người khác the cách mà ban jmuốn đối xử với bạn

Never put off till tomorrow what you can do today
việc gì làm được ngày hôm nay chớ để ngày mai

The best things are hard to come by
cái gì quý cũng khó đạt

The shortest answer is doing
câu trả lời ngắn nhất là làm

• Many people are born crying , live complaining ,and die disappointed .
. Nhiều người đã khóc khi chào đời , phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

* Praise makes the good feel better and the bad feel worse
. Lời khen làm cho người tốt cảm thấy tốt hơn và kẻ xấu cảm thấy tồi tệ hơn

* Better an ugly face than ugly mind .
. Một gương mặt xấu , tốt hơn một tâm hồn xấu

* He who gives alms doesn’t hope to be given alms
. Làm phúc không cầu được phúc

* Better learn your friend than your teacher.
. Học thầy , không thầy , học bạn

* Patient and gentleness are power
. Kiên nhẫn và lịch sự là sức mạnh

* With business , as with bootlaces , patience will untie knots
. Với kinh doanh , cũng như dây giày , kiên nhẫn sẽ cởi được nút

* It often needs an open mind to keep one’s mouth shut
. Thường phải có một bộ óc mở mới giữ được cái mồm đóng

* Giving too many alms soon make a man a beggas
. Làm phúc quá tay ăn mày hông kịp

* Who take measure of his anger
. Khi giận ai bẻ thước mà đo

* Be hind every you meet is fighting a hard battle
. Hãy nhân hậu – mỗi người ta gặp đều đang phải vật lộn trong một cuộc chiến khắc nghiệt

* If you would like to know the value of money , go and try to borrow some
. Nếu bạn muốn biết giá trị của đồng tiền , hãy cứ thử đi vay xem

* Those who know how to eat will be with their fills , those who know how to use a blanket to cover will be warm .
. Khéo ăn thì no , khéo co thì ấm

 

* Never stand on your dingity , there’s nothing in the word so slippery

. Chớ bao giờ có dẫm chân lên phẩm giá của mình , không có gì trên thế gian này lại trơn đến thế .

* Innocence shall make false accusation blush
. Sự ngây thơ sẽ làm cho lời kết tội sai lầm phải đỏ mặt

* Health to the sick , honour to the brave , success to the lover and freedom to the slave
Sức khoẻ cho người ốm , vinh dự cho người dũng cảm ,thành công cho kẻ biết yêu

* The art of living is to want less and to experience more
. Nghệ thuật sống là bớt đòi hỏi và trải nghiệm thêm nữa

* Husstle does not necess arily mean efficiency
. Vội vã không bao giờ mang lại hiểu quả

* You’ll never know unless you try
. Ta không bao giờ biết nếu ta không thử

* A talkative is seldom over estimaed some one silent often is .
. Người ta rất ít khi đánh giá cao 1 kẻ hay nói nhưng lại thường coi trọng những người lặng im ^_*

* It is easier for father to have children than for children to have a real father
. Một người cha có những đứa con thì dễ hơn là những đứa con có 1 người cha thực sự

 

* Do not walk through time without leaving endence of your passage

. Đừng bao giờ đi qua thời gian mà không đễ lại dấu vết

* You’ve go to keep going to ghet any where
. Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có 1 nơi nào đó đễ đến

 

* There is only one success tobe able to spend your life in your ownway

. Chỉ có 1 thành công duy nhất – đó là khả năng sống cuộc sống của mình theo cách mình muốn

* Life is made up os getting and giving ,and forgetting and forgiving

. Cuộc sống được tạo dựng bởi nhận và cho , quên lảng và tha thứ

* It is better to live one day as a lion than a hundred years as sheep

. Thà sống 1 ngày như sư tử còn hơn sống trăm năm như con cừu

* It’s nice to be improtant but it’s more improtan tobe nice
. Là một nhân vật quan trọng thì cũng dễ thương đấy nhưng sống sao cho dễ thương còn quan trọng hơn nhiều ( good)

 

* We never know the love of parents ,until we become parents ourselves

. Chúng ta không bao giờ hiểu hết được tình yêu thương của bố mẹ, cho đến khi chính chúng ta làm bố mẹ

* Wine should be taken in small does ,know ledge in large

 

. Rượu nên uống từng lượng nhỏ, tri thức nên thu nhập từng lượng lớn

* Good wine reddens the face of man , riches excite his heart
. Rượu ngon làm đỏ mặt người , của cải kích thích trái tim con người

* When you dial a wrong number , you never get a busy singal

 

. Khi ta quay nhầm số điện thoại, ta không bao giờ gặp tín hiệu máy bận
* No body can hold his fist all day long
. Không ai nắm tay qua ngày đến tối

* Have a heart that never hardens , and a temper that never tires , and a touch that never hurts.
. Hãy có 1 trái tim không bao giờ chai sạn , một khí chất không bao giờ mệt mỏi , và một tiếp xúc không bao giờ làm đau

* I dare you achieve successes with out teachers
. Không thầy đố mày làm nên

 

Xa mặt cách lòng.
Long absent, soon forgotten;
Out of sight, out of mind

Quá giận mất khôn.
Anger and hate hinder good counsel;
When a man grows angry, his reason rides off

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
An apple never falls far from the tree

Con sâu làm rầu nồi canh.
The rotten apple harms its neighbors

Tiên hạ thủ vi cường.
Attack is the best form of defense

Nhà làm săng chết trần không áọ
The shoemaker’s children always go barefoot

Thùng rỗng kêu tọ
Empty barrels make the most noise

Bán anh em xa mua láng giềng gần.
Better a neighbor near than a brother far off

Thà làm bé ông lớn còn hơn làm lớn ông bé.
Better to be an old man’s darling than a young man’s slave

Nhất tiễn sát song điêu .
To kill two birds with a stone

Kinh cung chi điểu .
Once bitten, twice shy;
A burned child dreads fire;
A scalded cat fears hot water

Chơi dao có ngày đứt tay .
If you play with fire you get burned

Trong xứ mù kẻ chột làm vuạ
In the country of the blind, the one-eyed man is king

Chớ xem mặt mà bắt hình dung.
Don’t judge a book by its cover

Chơi với chó, chó liếm mặt.
Familiarity breeds contempt

Cẩn tắc vô ưu .
A pound of care will not pay a pound of debt

Của rẻ là của ôi .
What costs little is little esteemed

Đừng chưa thăm ván đã bán thuyền.
Do not count your chickens before they are hatched:

Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ.
Children and fools cannot lie;
Children and fools tell the truth

Có nằm trong chăn mới biết có rận.
The best cloth may have a moth in it

Chở cũi về rừng.
To carry coals to Newcastle

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
A man is known by the company he keeps

Cây to không sợ gió.
A clear conscience fears no false accusation

Lắm thầy thối ma .
Too many cooks spoil the broth

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhaụ
Courtesy costs nothing

Nuôi ong tay áo .
He who brought up a crow to pick out his own eyes

Thuốc đắng giã tật.
No pain no cure

Chết là hết nợ .
Death pays all debts

Hể nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.
Talk of the devil and he is sure to appear

Ván đã đóng hòm.
The die is cast

Thiên tài yểu mệnh.
Whom the gods love die young

Bệnh quỷ thuốc tiên.
Desperate diseases must have desperate remedies

Lợn lành chữa thành lợn què.
The remedy may be worse than the disease

Đồng bệnh tương lân .
Two in distress make sorrow less

Tay đã nhúng chàm;
Things done cannot be undone

Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục.
When in Rome do as Romans do

Thà làm đầu chuột còn hơn đuôi trâu .
Better the head of a dog than a tail of a lion

Gần mực thì đen.
If you lie down with dogs yoúll get up with fleas

Đừng quấy hủ mắm.
Let sleeping dogs lie

Tre già khó uốn.
You cannot teach an old dog new tricks

Tai vách mạch rừng.
Walls have ears

Ngôn dị hành nan.
Easier said than done

Tham thực cực thân.
He that eats till he is sick must fast till he is well

Hấp tấp hay vấp phải dây
Hasty climbers have suđen falls

Cha nào con nấy;
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh;

Hổ phụ sinh hổ tử.
Like father, like son

Đứng núi này trông núi nọ
The grass always looks greener on the other side of the fence

Không có lửa làm sao có khói
There is no smoke without fire

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
To jump from the frying pan into the fire

Lúc khó khăn mới biết bạn hiền
A friend in need in a friend indeed;
When good cheer is lacking, our friends will be packing

Bạn bè có qua phải có lại
Friendship should not be all on one side

Tứ đổ tường đưa chân vào rọ
Gambling, women and wine a bad road make

Ngậm bồ hòn làm ngọt
Grin and bear it

Lắm vai nhẹ gánh
Many hands make light work

Xanh vỏ đỏ lòng
Warm heart, cold hands

Tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn
All happiness is in the mind

Bắt cá hai tay, tuột ngay cả cặp
If you run after two hares you will catch neither

Dục tốc bất đạt
Haste makes waste;
More haste, less speed

Đáy biển mò kim
Look for a needle in a haystack

Nữ nhi tác quái, gà mái đá gà cồ
It is a sad house where the hen crows louder than the cock

Khẩu phật tâm xà .
A honey tongue, a heart of gall

Mật ngọt chết ruồị
Flies are easier caught with honey than with vinegar

Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ .
No bees, no honey; no work, no money

Càng nguy nan lắm, càng vinh quang nhiềụ
The more danger, the more honor

Mất bò mới lo làm chuồng .
It is too late to lock the stable when the horse has been stolen;
It is too late to spare when the bottom is bare

Đặt con trâu trước cái cày .
To put the cart before the horse

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao .
If a house be divided against itself, that house cannot stand

Mất của mới học được khôn .
When house and land are gone and spent, the learning is most excellent

Lươn ngắn lại chê trạch dài .
The hunchback does not see his own hump, but sees his companion’s;
The pot call the kettle black

Được voi đòi tiên .
Give him an inch and héll take a yard

Nồi nào vung nấy .
Every Jack must have his Jill

Ác giả ác báo .
Those who kill by the sword shall perish by the sword

Có công mài sắt có ngày nên kim.
Step by step one climbs the lađer

Cẩn tắc vô ưu
(Cẩn tắc vô áy náy )
Look before you leap

Đừng vạch áo cho người xem lưng
Don’t wash your linen in public

Nước chảy đá mòn
Little strokes fell great oaks

Đen bạc đỏ tình, đen tình đỏ bạc
Lucky at cards, unlucky in love; Unlucky at sport, lucky in love

Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ
If you wish good advice, consult an old man

Nhân định bất như thiên định .
Man proposes, God disposes

Quân tử nhất ngôn;
Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy
Words bind men

Mỗi thời mỗi khác
Other times, other manners

Trượng phu không thờ hai chúa .
No man can serve two masters

Muốn chỉ huy phải biết tuân lệnh
One must be a servant before one can be a master;
Through obedience learn to command

Càng đông càng náo nhiệt .
Vô đông ăn nhiều;
The more the merrier

Hồng nhan bạc mệnh;
Anh hùng yểu mệnh.
Hoa đẹp chóng tàn.
The mirth of the world lasts but a while

Đồng bệnh tương thân
Misery loves company

Họa vô đơn chí
Misfortunes never come singly

Tiền đẻ ra tiền.
Money begets money

Thỏi bạc đâm toạc tờ giấy
Money talks

Lòng tham vô đáy
The more you get, the more you want

Chuyện bé đừng xé ra to
Do not make a mountain out of a mole hill

Nằm trong chăn mới biết có rận
Only the wearer knows where the shoe pinches

Chơi dao có ngày đứt tay
One should not play with sharp tools

Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc
He who is content in his poverty is wonderfully rich

Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Prevention is better than cure;
Thatch your roof before the rain begins

Quân tử nhất ngôn
Promise is debt

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn
Promises are made to be broken

Bụt chùa nhà không thiêng
A prophet is without honor in his own country

Yêu nhau lắm cắn nhau đau
Lovers’ quarrel are soon mended;
The quarrel of lovers is the renewal of love

Bộc phát bộc tàn
Soon ripe, soon rotten

Tích tiểu thành đại
Of saving comes having

Đem muối bỏ biển;
Chở cũi về rừng
Cast water into the sea

Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời
From shirtsleeves to shirtsleeves in only three generation

Gieo gió gặt bão
He who sows the wind shall reap the tempest
What goes around, will come around

Sau cơn mưa trời lại sáng
After a storm comes a calm

Ăn miếng trả miếng
Tit for tat

Một giọt nước đào hơn ao nước lã
Blood is thicker than water

Con có khóc mẹ mới cho bú
The squeaky wheel gets the grease

Tửu nhập ngôn xuất;
Rượu vào lời ra
When the wine is in, the wit is out

Bút sa gà chết
Words fly, writing remains

Phú quý sinh lễ nghĩa
Plenty breeds pride

Tối lửa tắt đèn, trắng cũng như đen
All cats are grey in the dark

Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm
When the cat’s away the mice will play

Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
Spare the rod and spoil the child

Mình cùng họ Hồng Bàng
We are all Adam’s children

Vô phúc đáo tụng đình
A client between his attorney and counselor is like a goose between two foxes

Đèn nhà ai nấy rạng
Every cock crows on his own dunghill

Trâu chậm uống nước đục
The cow that is first up gets the first of the dew;
The early bird catches the worm

Đàn khảy tai trâu
to cast pearl before swine

Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách móc trời gần trời xa
Every one must carry his own cross

Kiến tha lâu đầy tổ
Little and often fill the purse

Muốn ăn thì lăn vào bếp
He who would have fruit must climb the tree

Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
There is no place like home

Mèo khen mèo dài đuôi
Every cook praises his own broth

Chủ nào tớ nấy
Like master, like servant

Thua keo này ta bày keo khác
When one door shuts, another opens

Nước chảy đá mòn
Constant dripping water wears away the stone

Cứu cánh biện minh phương tiện
The end justifies the means

Cá lớn nuốt cá bé
Big fish eat little fish

Thừa nước đục thả câu
It’s good fishing in troubled water

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Fortune favors fools

Ở sao cho vừa lòng người .
You can’t please everyone

Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn
Providing is preventing

Tham thì thâm
Covetousness breaks the sack

Thua keo này ta bày keo khác
If at first you don’t succeed, try, try, again

Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân
(Cái gì không muốn thì đừng làm cho người khác)
Do as you would be done by

Mò trăng đáy nước
Draw water in a sieve;
Bark at the moon

Nữ nhân chi trung gia thất
A woman’s place is in the house

Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy
A word spoken is past recalling

Thiên tử hành vi bất khả vấn nạn
The king can do no wrong

Xấu đẹp tùy người đối diện
Beauty is in the eye of the beholder

Ăn mày đòi xôi gấc
Beggars can’t be choosers

Ăn cháo đá bát
Bite the hand that feeds you

Qua cầu rút ván
Burn the bridges behind oneself

Trượng phu không đánh kẻ ngã ngựa
Don’t hit a man when he’s down

Trao trứng cho ác
Let the fox guard the hen house;
Set a wolf to watch the sheep

Trứng khôn hơn vịt
Teach your grandmother to suck eggs

Mèo mù vớ cá rán;
Chó ngáp phải ruồi
Even a blind pig occasionally picks up an acorn;
Even a blind chicken finds some corn now and then

Con giun xéo lắm cũng quằn
Even a worm will turn

Thà chết vinh hơn sống nhục;
Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc;
Sĩ khả sát bất khả nhục
I would rather die on my feet than live on my knee

Chia rẻ chết lẻ tẻ , đoàn kết chết chùm
If we don’t hang together, we will hang separately

Một bên tám lạng, một bên nửa cân.
It is six of one and half a dozen of the other

Nhất bộ khởi xuất vạn lý hành (Lão Tử)
A journey of a thousand miles begins with one step

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Laughter is the best medecine

Bất chiến tự nhiên thành
Let nature take its course

Tam thập nhi lập
Life begins with forty

Cha mẹ nuôi con từng năm từng tháng, con nuôi cha me tính toán từng ngày
A mother can take care of ten children, but sometimes ten childen can’t take care of one mother

Chuyện đầu voi đuôi chuột
The mountain labored and brought forth a mouse

Làm ơn mắc oán
No good deed goes unpunished

Nước chảy chỗ trũng
The rich get richer and the poor get poorer

Tích cốc phòng cơ
Save for a rainy day

Tiền trảm hậu tấu
Shoot and ask question afterwards

Chậm mà chắc;
Ăn chắc mặc bền
Slow but sure

Ác giả ác báo . Làm ác gặp ác
As the call, so the echo or evil doing does not pay evil

Ai chưa từng đau khổ sẽ không hiểu thế nào là hạnh phúc
Misfortunes tell us what fortune is

Ai biết chờ người ấy sẽ được
Everything comes to him who waits

Bạn xấu còn tệ hơn kẻ thù trước mặt
False friends are worse than open enemies

Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao
To draw in its claws or a honey tonge, a heart of gall

Bụt chùa nhà không thiêng
No man is a hero to his valet

Cái gì có lợi củng có lúc có hại
Fire is a good servant but a bad master

Cao lễ dễ thưa or Không đấm mõm thì chẳng xong
An empty hand is no lure for a hawk

Source: http://www.congdoanttd3.org.vn/English/idiom_2.htm

 

 

251 Làm theo đường lối của mình, bất chấp luật lệ =To be a law unto oneself
252 Lắm vai nhẹ gánh =Many hands make light work
253 Làm việc có giờ, chơi có lúc =All work and no play makes Jack a dull boy
254 Làm việc hăng hái =To be a demon for work
255 Lạy ông tôi ở bụi này =Who makes excuses, himself excuses
256 Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh =Might is right
257 Lỗ nhỏ đắm thuyền =A little leak will sink a great ship
258 Lời nói không đi đôi với việc làm =Do as I say, not as I do
259 Lợn lành chữa thành lợn què/Chữa mù thành đui =The remedy may be worse than the disease
260 Lớn thuyền thì lớn sóng =A great ship asks deep waters
261 Lòng tham vô đáy =Beggars’ bags are bottomless
262 Lòng tham vô đáy =The more you get, the more you want
263 Lòng thanh thản là chiếc gối mềm/ Hùm giết người hùm ngủ, người giết người thức đủ năm canh =A good conscience is a solf pillow
264 Luật trước cho người giàu, luật sau cho kẻ khó =One law for the rich and another for the poor
265 Lúc khó khăn mới biết bạn hiền =A friend in need in a friend indeed/ A friend is never known till needed
266 Lúc khó khăn mới biết bạn hiền =When good cheer is lacking, our friends will be packing
267 Lúng túng, không thể đáp lại được =To be gravelled
268 Lưỡi không xương đôi đường lắt léo =The tongue has no bone but it breaks bone
269 Lươn ngắn lại chê trạch dài =The hunchback does not see his own hump, but sees his companion’s
270 Lươn ngắn lại chê trạch dài =The pot call the kettle black
271 Mạnh vì gạo, bạo vì tiền =The ends justify the means
272 Mất bò mới lo làm chuồng =Don’t lock the stable door after the horse has been stolen
273 Mất của mới học được khôn =When house and land are gone and spent, the learning is most excellent
274 Mất lòng trước, được lòng sau =A civil denial is better than a rude grant
275 Mèo mù vớ được cá rán =An oz of luck is better than a pound of wisdom
276 Mình vì mọi người, mọi người vì mình =One for all and all for one
277 Mò trăng đáy nước =Bark at the moon
278 Mò trăng đáy nước =Draw water in a sieve
279 Mỡ treo miệng mèo =A fair booty makes many thieves
280 Mỗi thời mỗi khác =Other times, other manners/ways
281 Món hàng ế trên thị trường =To be a drug on the market
282 Một câu nhịn, chín câu lành/ Dĩ hòa vi quý =A bad compromise is better than a good lawsuit
283 Một con én không làm nên mùa xuân =One swallow does not make a summer
284 một điều nói dối, nảy sinh điều dối khác =A lie begets a lie
285 Một giọt máu đào hơn ao nước lã =Blood is blood
286 Một giọt máu đào hơn ao nước lã =Blood is thicker than water
287 Một lần nói dối, suốt đời chẳng ai tin =A liar is not believed when he speaks the truth
288 Một lời đã nói ra, dẫu rằng bốn ngựa cũng là khó theo =A word spoken is past recalling
289 Một nghề thì kín, chín nghề thì hở =A Jack of all trades is master of none
290 Một nghề thì sống, đống nghề thì chết =A rolling stone gathers no moss
291 Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng =A good name is sooner lost than won
292 Mười người mười ý =There’s no accounting for taste
293 Muốn ăn hét, phải đào giun/ Muốn ăn sim chín phải vào rừng xanh/Cò làm mới có ăn =A cat in gloves catches no mice
294 Muốn ăn phải lăn vào bếp =You can’t make an omelet without breaking eggs
295 Muốn ăn thì lăn vào bếp =He who would have fruit must climb the tree
296 Muốn chỉ huy phải biết tuân lệnh =One must be a servant before one can be a master
297 Muốn chỉ huy phải biết tuân lệnh =Through obedience learn to command
298 Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên =Man proposes, God disposes
299 Năm thì mười họa =Once in a blue moon
300 Năng tới lui nhà người nào =To be a frequent caller at someone’s house
301 Nên làm gương hơn nói bằng lời =A good example is the best sermon
302 Ngà ngà say =To be a sheet in the wind
303 Ngậm đắng nuốt cay =A bitter pill to swallow
304 Nghèo không phải tội =A ragged coal may cover an honest man
305 Nghèo mỗi cái mỗi hèn/Khó sinh khốn =An empty sack cannot stand upright
306 Nghịch với điều gì =To be a foe to something
307 Ngủ say như chết =Sleep like a log/ top
308 Người bẻm mép còn tệ hơn kẻ cắp =A tatter is worse than a thief
309 Người khôn nhọc lo, đứa dại ăn no lại nằm =All lay loads on the willing horse
310 Người khôn nói ít hiểu nhiều =A word is enough to the wise
311 Người năng đi nhà thờ, năng đi xem lễ =To be a church-goer
312 Người ngu đôi khi có thể cho người khôn 1 lời khuyên =A fool may sometimes give a wise man counsel
313 Người sống đống vàng =A living dog is better than a dead lion
314 Người tàn tật sống với nhau/Bát bể để được lâu/Cây tốt bị đốn trước =A creaking door hangs long on its hinges
315 Người tin việc gì =To be a believer in something
316 Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã =A thief knows a thief as a wolf knows a wolf
317 Nhà làm săng chết trần không áo =The shoemaker’s children always go barefoot
318 Nhàn cư vi bất thiện =An idle brain is the devil’s workshop
319 Nhân hiền tại mạo =A good face is a letter of recommendation
320 Nhân tố làm chậm sự tiến bộ =To be a retarder of progress
321 Nhập gia tuỳ tục =When in Rome do as the Romants do
322 Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh =A useful trade is a mine of gold
323 Nhất vợ nhì trời =A woman must have her own way
324 Nhảy giỏi, khiêu vũ giỏi =To be good at dancing
325 Nhìn cọng rơm biết hướng gió thổi =A straw will show which way the wind blow
326 Nhìn quả biết cây =A tree is known by its fruit
327 Nhìn thấy việc gì mà cảm thấy xót xa =To be grieved to see something
328 Những người chép miệng thở dài, chỉ là sầu khổ bằng ai bao giờ =A merry heart goes all the way
329 Nô lệ cho sự đam mê =To be a thrall to one’s passions
330 Nô lệ tập tục =To be a slave to custom
331 Nói dối phải có sách =A liar should have a good memory
332 Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật =An honest tale speeds best, being plainly told
333 Nữ nhân chi trung gia thất =A woman’s place is in the house
334 Nước chảy chỗ trũng =The rich get richer and the poor get poorer
335 Nước chảy đá mòn/Có công mài sắt có ngày nên kim/ có chí thì nên =A mouse in time may bite in two a cable
336 Nước đỗ khó bốc, gương vỡ khó lành =A broken friendship may be soldered, but will never be sound
337 Nuôi ong tay áp =He who brought up a crow to pick out his own eyes
338 Ở nhà giàu, đau răng ăn cốm =A rich neighbor is a poor friend
339 Ở sao cho vừa lòng người =You can’t please everyone
340 ở trong hoàn cảnh nghèo nàn =To be a poor situation
341 ở trong tình trạng bối rối =To be a mess
342 Ơn chóng quên =A kindness is soon forgotten
343 Ơn chóng quên, oán nhớ đời =A good turn is soon forgotten, but an insult long remember
344 Phải biết chấp nhận hoàn cảnh =Make the best of a bad job
345 Phải cái dại rái (tởn) đến già/Trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ/ Chim bị đạn sợ làn cây cong =A burnt child dreads the fire
346 Phạm một trọng tội =To be guilty of a crime
347 Phạm tội giả mạo =To be guilty of forgery
348 Phi thương bất phú =Nothing ventures, nothing gains
349 Phòng bệnh hơn chửa bệnh/Để đau chạy thuốc thà giải trước thì hơn =A stitch in time saves nine
350 Phú quý sinh lễ nghĩa =Plenty breeds pride

(còn tiếp…)

 

Mình xin giới thiệu một số idiom quen thuộc. Các bạn có thể sử dụng các idiom trong những bài luận, làm bài văn thêm mượt mà.

1. Cut your coat according to your cloth
Liệu cơm gắp mắm
2. Many a little makes a mickle.
Tích tiểu thành đại
3. He laughs best who laughs last.
Cười người hôm trước hôm sau người cười
4. Misfortune never comes alone.
Họa vô đơn chí
5. Where there is a will, there is a way.
Có chí thì nên
6. Spare the rod and spoild the child.
Yêu cho roi vọt
7. As you make your bed so you must lie.
Gieo gió gặt bão
8. To jump out of the frying-pan into the fire
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
9. One bird in hand is worth two in bush.
Thả mồi bắt bóng.
10. Diamond cuts diamond
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
…còn nữa^^

P/s: hi vọng sẽ có lúc giúp ích mọi người

lavender

08-03-2008, 05:13 PM

11. All cats are grey in the dark
Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh
12. After rain comes fair weather
Sau cơn mưa trời lại sáng
13. What is bred in the bone will not go out of the flesh
quen nết đánh chết không chừa
14. Blood is thicker than water
Một giọt máu đào hơn ao nước lã
15. Let sleeping dogs lie
Đừng bới rác ra mà ngửi
16. Bird of a feather flock together
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
17. Take a hair of the dog that bit you
Lấy độc trị độc
18. As pround as a cock on his own dunghill
Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng
19.There is no rose without a thorn
Hồng nào mà chẳng có gai
20.Good wine needs no bush
Hữu xạ tự nhiên hương
Ps: cái này là của anh etbal81 :D, của mình ở dưới

21.When the cat is away, the mice will play.
Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm
22.A mouse intime may bite in two a cable.
Nước chảy đá mòn.
23.To swim with the tide.
Gió chiều nào che chiều ấy.
24.Somebody’s eyes are bigger than their stomach.
No bụng đói con mắt.
25.First think, and then speak.
Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.
26. Better luck next time.
Thua keo này ta bày keo khác.
27.Money is a passport to everybody.
Có tiền mua tiên cũng được.
28.Pride comes before a fall.
Trèo cao ngã đau.
29.Cash on delivery.
Tiền trao cháo múc.
30.People who live in a glass house shouldn’t throw stones.
Ăn cây nào rào cây ấy.

Grapeno1

09-03-2008, 06:25 PM

Nữ nhân chi trung gia thất
A woman’s place is in the house

Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy
A word spoken is past recalling

Thiên tử hành vi bất khả vấn nạn
The king can do no wrong

Xấu đẹp tùy người đối diện
Beauty is in the eye of the beholder

Ăn mày đòi xôi gấc
Beggars can’t be choosers

Ăn cháo đá bát
Bite the hand that feeds you

Qua cầu rút ván
Burn the bridges behind oneself

Trượng phu không đánh kẻ ngã ngựa
Don’t hit a man when he’s down

Trao trứng cho ác
Let the fox guard the hen house;
Set a wolf to watch the sheep

Trứng khôn hơn vịt
Teach your grandmother to suck eggs

Mèo mù vớ cá rán;
Chó ngáp phải ruồi
Even a blind pig occasionally picks up an acorn;
Even a blind chicken finds some corn now and then

Con giun xéo lắm cũng quằn
Even a worm will turn

Thà chết vinh hơn sống nhục;
Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc;
Sĩ khả sát bất khả nhục
I would rather die on my feet than live on my knee

Chia rẻ chết lẻ tẻ , đoàn kết chết chùm
If we don’t hang together, we will hang separately

Một bên tám lạng, một bên nửa cân.
It is six of one and half a dozen of the other

Nhất bộ khởi xuất vạn lý hành (Lão Tử)
A journey of a thousand miles begins with one step

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Laughter is the best medecine

Bất chiến tự nhiên thành
Let nature take its course

Tam thập nhi lập
Life begins with forty

Cha mẹ nuôi con từng năm từng tháng, con nuôi cha me tính toán từng ngày
A mother can take care of ten children, but sometimes ten childen can’t take care of one mother

Chuyện đầu voi đuôi chuột
The mountain labored and brought forth a mouse

Làm ơn mắc oán
No good deed goes unpunished

Nước chảy chỗ trũng
The rich get richer and the poor get poorer

Tích cốc phòng cơ
Save for a rainy day

Tiền trảm hậu tấu
Shoot and ask question afterwards

Chậm mà chắc;
Ăn chắc mặc bền
Slow but sure

Ác giả ác báo . Làm ác gặp ác
As the call, so the echo or evil doing does not pay evil

Ai chưa từng đau khổ sẽ không hiểu thế nào là hạnh phúc
Misfortunes tell us what fortune is

Ai biết chờ người ấy sẽ được
Everything comes to him who waits

Bạn xấu còn tệ hơn kẻ thù trước mặt
False friends are worse than open enemies

Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao
To draw in its claws or a honey tonge, a heart of gall

Bụt chùa nhà không thiêng
No man is a hero to his valet

Cái gì có lợi củng có lúc có hại
Fire is a good servant but a bad master

Cao lễ dễ thưa or Không đấm mõm thì chẳng xong
An empty hand is no lure for a hawk.

http://www.usingenglish.com/reference/idioms/

 

A stranger nearby is better than a far-away relative.
Bà con xa không bằng láng giềng gần

Tell me who’s your friend and I’ll tell you who you are.
Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào

Time and tide wait for no man
Thời gian và nước thủy triều không đợi ai cả.

Silence is golden
Im lặng là vàng

Don’t judge a book by its cover
Đừng trông mặt mà bắt hình dong

The tongue has no bone but it breaks bone
Cái lưỡi không xương đôi đường lắt léo

You will reap what you will sow
Gieo nhân nào gặt quả nấy

A wolf won’t eat wolf
Chó sói không bao giờ ăn thịt đồng loại

Don’t postpone until tomorrow what you can do today.
Đừng để những việc cho ngày mai mà bạn có thể làm hôm nay

A little better than none
Có còn hơn không

Diamond cuts diamond
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

It is the first step that is troublesome
Vạn sự khởi đầu nan

Slow and steady win the race
Chậm mà chắc

He who laughs today may weep tomorrow
Cười người xin chớ cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười

Honour charges manners
Giàu đổi bạn, sang đổi vợ

Curses come home to roost
Gieo gió, gặt bão

The cobbler should stick to his last
Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe

The early bird catches the worm
Trâu chậm uống nước đục

Do not cast your pearls before swine
Đàn khảy tai trâu

Don’t look a gift horse in the mouth
Được voi đòi…..Hai Bà Trưng….ủa lộn…. đòi tiên

Little strokes fell great oaks
Nước chảy đá mòn

There’s no accounting for taste
Mười người mười ý

The bad workman always blames his tools
Vụng múa chê đất lệch

Beauty is only skin deep
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Don’t lock the stable door after the horse has been stolen
Mất bò mới lo làm chuồng

Every sin brings its punishment
Nhân nào quả đấy

He laughs best, who laughts last
Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

Courtesy costs nothing
Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

A friend in need is a friend indeed
Hoạn nạn mới biết bạn hiền

An oz of luck is better than a pound of wisdom
Mèo mù gặp cá rán

I would rather die on my feet than live on my knee
Chết vinh còn hơn sống nhục

Xa mặt cách lòng.
Long absent, soon forgotten;
Out of sight, out of mind

Quá giận mất khôn.
Anger and hate hinder good counsel;
When a man grows angry, his reason rides off

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
An apple never falls far from the tree

Con sâu làm rầu nồi canh.
The rotten apple harms its neighbors

Tiên hạ thủ vi cường.
Attack is the best form of defense

Nhà làm săng chết trần không áọ
The shoemaker’s children always go barefoot

Thùng rỗng kêu tọ
Empty barrels make the most noise

Bán anh em xa mua láng giềng gần.
Better a neighbor near than a brother far off

Thà làm bé ông lớn còn hơn làm lớn ông bé.
Better to be an old man’s darling than a young man’s slave

Nhất tiễn sát song điêu .
To kill two birds with a stone

Kinh cung chi điểu .
Once bitten, twice shy;
A burned child dreads fire;
A scalded cat fears hot water

Chơi dao có ngày đứt tay .
If you play with fire you get burned

Trong xứ mù kẻ chột làm vuạ
In the country of the blind, the one-eyed man is king

Chớ xem mặt mà bắt hình dung.
Don’t judge a book by its cover

Chơi với chó, chó liếm mặt.
Familiarity breeds contempt

Cẩn tắc vô ưu .
A pound of care will not pay a pound of debt

Của rẻ là của ôi .
What costs little is little esteemed

Đừng chưa thăm ván đã bán thuyền.
Do not count your chickens before they are hatched:

Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ.
Children and fools cannot lie;
Children and fools tell the truth

Có nằm trong chăn mới biết có rận.
The best cloth may have a moth in it

Chở cũi về rừng.
To carry coals to Newcastle

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
A man is known by the company he keeps

Cây to không sợ gió.
A clear conscience fears no false accusation

Lắm thầy thối ma .
Too many cooks spoil the broth

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhaụ
Courtesy costs nothing

Nuôi ong tay áo .
He who brought up a crow to pick out his own eyes

Thuốc đắng giã tật.
No pain no cure

Chết là hết nợ .
Death pays all debts

Hể nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.
Talk of the devil and he is sure to appear

Ván đã đóng hòm.
The die is cast

Thiên tài yểu mệnh.
Whom the gods love die young

Bệnh quỷ thuốc tiên.
Desperate diseases must have desperate remedies

Lợn lành chữa thành lợn què.
The remedy may be worse than the disease

Đồng bệnh tương lân .
Two in distress make sorrow less

Tay đã nhúng chàm;
Things done cannot be undone

Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục.
When in Rome do as Romans do

Thà làm đầu chuột còn hơn đuôi trâu .
Better the head of a dog than a tail of a lion

Gần mực thì đen.
If you lie down with dogs yoúll get up with fleas

Đừng quấy hủ mắm.
Let sleeping dogs lie

Tre già khó uốn.
You cannot teach an old dog new tricks

Tai vách mạch rừng.
Walls have ears

Ngôn dị hành nan.
Easier said than done

Tham thực cực thân.
He that eats till he is sick must fast till he is well

Hấp tấp hay vấp phải dây
Hasty climbers have suđen falls

Cha nào con nấy;
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh;
Hổ phụ sinh hổ tử.
Like father, like son

Đứng núi này trông núi nọ
The grass always looks greener on the other side of the fence

Không có lửa làm sao có khói
There is no smoke without fire

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
To jump from the frying pan into the fire

Lúc khó khăn mới biết bạn hiền
A friend in need in a friend indeed;
When good cheer is lacking, our friends will be packing

Bạn bè có qua phải có lại
Friendship should not be all on one side

Tứ đổ tường đưa chân vào rọ
Gambling, women and wine a bad road make

Ngậm bồ hòn làm ngọt
Grin and bear it

Lắm vai nhẹ gánh
Many hands make light work

Xanh vỏ đỏ lòng
Warm heart, cold hands

Tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn
All happiness is in the mind

Bắt cá hai tay, tuột ngay cả cặp
If you run after two hares you will catch neither

Dục tốc bất đạt
Haste makes waste;
More haste, less speed

Đáy biển mò kim
Look for a needle in a haystack

Nữ nhi tác quái, gà mái đá gà cồ
It is a sad house where the hen crows louder than the cock

Khẩu phật tâm xà .
A honey tongue, a heart of gall

Mật ngọt chết ruồị
Flies are easier caught with honey than with vinegar

Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ .
No bees, no honey; no work, no money

Càng nguy nan lắm, càng vinh quang nhiềụ
The more danger, the more honor

Mất bò mới lo làm chuồng .
It is too late to lock the stable when the horse has been stolen;
It is too late to spare when the bottom is bare

Đặt con trâu trước cái cày .
To put the cart before the horse

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao .
If a house be divided against itself, that house cannot stand

Mất của mới học được khôn .
When house and land are gone and spent, the learning is most excellent

Lươn ngắn lại chê trạch dài .
The hunchback does not see his own hump, but sees his companion’s;
The pot call the kettle black

Được voi đòi tiên .
Give him an inch and héll take a yard

Nồi nào vung nấy .
Every Jack must have his Jill

Ác giả ác báo .
Those who kill by the sword shall perish by the sword

Có công mài sắt có ngày nên kim.
Step by step one climbs the lađer

Cẩn tắc vô ưu
(Cẩn tắc vô áy náy )
Look before you leap

Đừng vạch áo cho người xem lưng
Don’t wash your linen in public

Nước chảy đá mòn
Little strokes fell great oaks

Đen bạc đỏ tình, đen tình đỏ bạc
Lucky at cards, unlucky in love; Unlucky at sport, lucky in love

Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ
If you wish good advice, consult an old man

Nhân định bất như thiên định .
Man proposes, God disposes

Quân tử nhất ngôn;
Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy
Words bind men

Mỗi thời mỗi khác
Other times, other manners

Trượng phu không thờ hai chúa .
No man can serve two masters

Muốn chỉ huy phải biết tuân lệnh
One must be a servant before one can be a master;
Through obedience learn to command

Càng đông càng náo nhiệt .
Vô đông ăn nhiều;
The more the merrier

Hồng nhan bạc mệnh;
Anh hùng yểu mệnh.
Hoa đẹp chóng tàn.
The mirth of the world lasts but a while

Lòng tham vô đáy
The more you get, the more you want

Chuyện bé đừng xé ra to
Do not make a mountain out of a mole hill

Nằm trong chăn mới biết có rận
Only the wearer knows where the shoe pinches

Chơi dao có ngày đứt tay
One should not play with sharp tools

Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc
He who is content in his poverty is wonderfully rich

Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Prevention is better than cure;
Thatch your roof before the rain begins

Quân tử nhất ngôn
Promise is debt

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn
Promises are made to be broken

Bụt chùa nhà không thiêng
A prophet is without honor in his own country

Yêu nhau lắm cắn nhau đau
Lovers’ quarrel are soon mended;
The quarrel of lovers is the renewal of love

Bộc phát bộc tàn
Soon ripe, soon rotten

Tích tiểu thành đại
Of saving comes having

Đem muối bỏ biển;
Chở cũi về rừng
Cast water into the sea

Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời
From shirtsleeves to shirtsleeves in only three generation

Gieo gió gặt bão
He who sows the wind shall reap the tempest
What goes around, will come around

Sau cơn mưa trời lại sáng
After a storm comes a calm

Ăn miếng trả miếng
Tit for tat

Một giọt nước đào hơn ao nước lã
Blood is thicker than water

Con có khóc mẹ mới cho bú
The squeaky wheel gets the grease

Tửu nhập ngôn xuất;
Rượu vào lời ra
When the wine is in, the wit is out

Bút sa gà chết
Words fly, writing remains

Phú quý sinh lễ nghĩa
Plenty breeds pride

Tối lửa tắt đèn, trắng cũng như đen
All cats are grey in the dark

Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm
When the cat’s away the mice will play

Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
Spare the rod and spoil the child

Mình cùng họ Hồng Bàng
We are all Adam’s children

Vô phúc đáo tụng đình
A client between his attorney and counselor is like a goose between two foxes

Đèn nhà ai nấy rạng
Every cock crows on his own dunghill

Trâu chậm uống nước đục
The cow that is first up gets the first of the dew;
The early bird catches the worm

Đàn khảy tai trâu
to cast pearl before swine

Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách móc trời gần trời xa
Every one must carry his own cross

Kiến tha lâu đầy tổ
Little and often fill the purse

Muốn ăn thì lăn vào bếp
He who would have fruit must climb the tree

Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
There is no place like home

Mèo khen mèo dài đuôi
Every cook praises his own broth

Chủ nào tớ nấy
Like master, like servant

Thua keo này ta bày keo khác
When one door shuts, another opens

Nước chảy đá mòn
Constant dripping water wears away the stone

Cứu cánh biện minh phương tiện
The end justifies the means

Cá lớn nuốt cá bé
Big fish eat little fish

Thừa nước đục thả câu
It’s good fishing in troubled water

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Fortune favors fools

Ở sao cho vừa lòng người .
You can’t please everyone

Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn
Providing is preventing

Tham thì thâm
Covetousness breaks the sack

Thua keo này ta bày keo khác
If at first you don’t succeed, try, try, again

Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân
(Cái gì không muốn thì đừng làm cho người khác)
Do as you would be done by

Mò trăng đáy nước
Draw water in a sieve;
Bark at the moon

Nữ nhân chi trung gia thất
A woman’s place is in the house

Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy
A word spoken is past recalling

Thiên tử hành vi bất khả vấn nạn
The king can do no wrong

Xấu đẹp tùy người đối diện
Beauty is in the eye of the beholder

Ăn mày đòi xôi gấc
Beggars can’t be choosers

Ăn cháo đá bát
Bite the hand that feeds you

Qua cầu rút ván
Burn the bridges behind oneself

Trượng phu không đánh kẻ ngã ngựa
Don’t hit a man when he’s down

Trao trứng cho ác
Let the fox guard the hen house;
Set a wolf to watch the sheep

Trứng khôn hơn vịt
Teach your grandmother to suck eggs

Mèo mù vớ cá rán;
Chó ngáp phải ruồi
Even a blind pig occasionally picks up an acorn;
Even a blind chicken finds some corn now and then

Con giun xéo lắm cũng quằn
Even a worm will turn

Thà chết vinh hơn sống nhục;
Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc;
Sĩ khả sát bất khả nhục
I would rather die on my feet than live on my knee

Chia rẻ chết lẻ tẻ , đoàn kết chết chùm
If we don’t hang together, we will hang separately

Một bên tám lạng, một bên nửa cân.
It is six of one and half a dozen of the other

Nhất bộ khởi xuất vạn lý hành (Lão Tử)
A journey of a thousand miles begins with one step

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Laughter is the best medecine

Bất chiến tự nhiên thành
Let nature take its course

Tam thập nhi lập
Life begins with forty

Cha mẹ nuôi con từng năm từng tháng, con nuôi cha me tính toán từng ngày
A mother can take care of ten children, but sometimes ten childen can’t take care of one mother

Chuyện đầu voi đuôi chuột
The mountain labored and brought forth a mouse

Làm ơn mắc oán
No good deed goes unpunished

Nước chảy chỗ trũng
The rich get richer and the poor get poorer

Tích cốc phòng cơ
Save for a rainy day

Tiền trảm hậu tấu
Shoot and ask question afterwards

Chậm mà chắc;
Ăn chắc mặc bền
Slow but sure

Ác giả ác báo . Làm ác gặp ác
As the call, so the echo or evil doing does not pay evil

Ai chưa từng đau khổ sẽ không hiểu thế nào là hạnh phúc
Misfortunes tell us what fortune is

Ai biết chờ người ấy sẽ được
Everything comes to him who waits

Bạn xấu còn tệ hơn kẻ thù trước mặt
False friends are worse than open enemies

Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao
To draw in its claws or a honey tonge, a heart of gall

Bụt chùa nhà không thiêng
No man is a hero to his valet

Cái gì có lợi củng có lúc có hại
Fire is a good servant but a bad master

Cao lễ dễ thưa or Không đấm mõm thì chẳng xong
An empty hand is no lure for a hawk

Barking dogs seldom bite
Chó sủa ít khi cắn

The beaten road is safest
Con đường quen thuộc là con đường an toàn nhất

Beauty is in the eye of the beholder
Vẻ đẹp nằm trong con mắt người ngắm

Better late than never
Thà muộn còn hơn không

Blood is thicker than water
Một giọt máu đào hơn ao nước lã

Book and friend should be few but good
Sách vở và bạn bè, cần ít thôi nhưng phải tốt

Brevity is the soul of wit
Sự ngắn gọn là tinh hoa của trí tuệ

The more you have ,the more you want
Lòng tham vô đáy

Every why has a where fore
Mời sự đều có lý do của nó

Everything comes to him who waits
Mời đều tốt đẹp sẽ đến với người biết đợi chờ

An eye for an eye, a tooth for a tooth
Ăn miếng trả miếng

The eye is bigger than the belly
No bụng đói con mắt

A fault confessed is half redressed
Thú nhận khuyết điểm là biết sửa mình

First impressions are most lasting
Ấn tượng ban đầu khó mà phai nhạt

Forbidden fruit is sweetest
Quả cấm bao giờ cũng ngọt

Forgive and forget
Hãy quên và tha thứ

Live not to eat, but eat to live
Sống không phải để ăn nhưng ăn để sống

The longest day must have an end
Ngày dài nhất cũng phải qua đi

Make the best of a bad job
Phải biết chấp nhận hoàn cảnh

A man can only die once
Ai cũng phải chết một lần

Marriage are made in Heaven
Hôn nhân là do trời định

Men are blind in their own cause
Con người mù quáng vì niềm tin của mình

Men make houses, Women make home
Đàn ông xây nhà, Đàn bà xây tổ ấm

Might is right
Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh

Money talks
Đồng tiền biết nói

Necessity is the mother of invention
Cái khó ló cái khôn

United we stand, divided we fall
Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết

Wake not a sleeping lion
Đừng đánh thức một con sư tử đang ngủ

Walls have ears
Tai vách mạch rừng

The way to a man’s heart is through his stomach
Trái tim của một người đàn ông là thông qua chiếc dạ dày.

When in Rome do as the Romants do
Nhập gia tuỳ tục

When one door shuts another opens
Khi cánh cửa này đóng thì cánh cửa kia mở

Where there’s a will there’s away
Có chí thì nên

While there is life there is hope
Còn sống là còn hi vọng

The worth of a thing is best known by the want of it
Khi thiếu cái gì mới biết giá trị của cái đó

You may lend a horse to the water but you can not make him drink
Anh có thể dẫn con ngựa đến máng nước nhưng không thể bắt nó uống

Zeal without knowledge is a run away horse
Hăng hái mà không có tri thức khác nào một con ngựa hoang

Life is a grindstone,anf whether is grinds you down or polishes
you up is for you and you alone to dicide.

Cuộc đời tựa như viên đá,chính bạn là người quyết định để viên đá
ấy bám rong rêu hay trở thành 1 viên ngọc sáng

The optimist sees opportunity in every danger;
The pessimist sees danger in every opportunity.(Winston Churchill)

người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong hiểm nguy
còn người bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội

Two men look out through the same bars :
one sees the mud
and one the stars (langbridge)

2 người cùng nhìn bầu trời qua chấn song
1 người nhìn chỉ tháy 1 màu đen
người kia thì thấy những vì sao nhấp nháy

If your house is on fire,warm yourself by it
nếu ngôi nhà của bạn bị cháy hãy tự sửơi ấm = ngọn lửa ấy

Do unto others as you would have them do unto you
hãy đối xử với người khác the cách mà ban jmuốn đối xử với bạn

The greatest power that a person
possesses is the power to choose

ife is not a bed of roses(C.Sống ko phải là 1 thảm roses)

He that is full of himself is very emty
(người tự phụ là ng` nông cạn)

Doing is better than saying

Never put off till tomorrow what you can do today
việc gì làm được ngày hôm nay chớ để ngày mai

The best things are hard to come by
cái gì quý cũng khó đạt

The shortest answer is doing
câu trả lời ngắn nhất là làm

· Many people are born crying , live complaining ,and die disappointed .
. Nhiều người đã khóc khi chào đời , phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

* Praise makes the good feel better and the bad feel worse
. Lời khen làm cho người tốt cảm thấy tốt hơn và kẻ xấu cảm thấy tồi tệ hơn

* Better an ugly face than ugly mind .
. Một gương mặt xấu , tốt hơn một tâm hồn xấu

* He who gives alms doesn’t hope to be given alms
. Làm phúc không cầu được phúc

* Better learn your friend than your teacher.
. Học thầy , không thầy , học bạn

* Even a wicked tiger never eats his cubs
. Hỗ dữ không ăn thịt con

* Patient and gentleness are power
. Kiên nhẫn và lịch sự là sức mạnh

* With business , as with bootlaces , patience will untie knots
. Với kinh doanh , cũng như dây giày , kiên nhẫn sẽ cởi được nút

* It often needs an open mind to keep one’s mouth shut
. Thường phải có một bộ óc mở mới giữ được cái mồm đóng

* Giving too many alms soon make a man a beggas
. Làm phúc quá tay ăn mày hông kịp

* Who take measure of his anger
. Khi giận ai bẻ thước mà đo

* Be hind every you meet is fighting a hard battle
. Hãy nhân hậu – mỗi người ta gặp đều đang phải vật lộn trong một cuộc chiến khắc nghiệt

* If you would like to know the value of money , go and try to borrow some
. Nếu bạn muốn biết giá trị của đồng tiền , hãy cứ thử đi vay xem

* Those who know how to eat will be with their fills , those who know how to use a blanket to cover will be warm .
. Khéo ăn thì no , khéo co thì ấm

* Never stand on your dingity , there’s nothing in the word so slippery
. Chớ bao giờ có dẫm chân lên phẩm giá của mình , không có gì trên thế gian này lại trơn đến thế .

* When you aim at nothing , you will seldom miss the target
. [i]Khi ta không nhầm vào một cái gì thì rất ít khi ta bắn trượt

* Innocence shall make false accusation blush
. Sự ngây thơ sẽ làm cho lời kết tội sai lầm phải đỏ mặt

* Health to the sick , honour to the brave , success to the lover and freedom to the slave
Sức khoẻ cho người ốm , vinh dự cho người dũng cảm ,thành công cho kẻ biết yêu

* The art of living is to want less and to experience more
. Nghệ thuật sống là bớt đòi hỏi và trải nghiệm thêm nữa

* Husstle does not necess arily mean efficiency
. Vội vã không bao giờ mang lại hiểu quả

* You’ll never know unless you try
. Ta không bao giờ biết nếu ta không thử

* A talkative is seldom over estimaed some one silent often is .
. Người ta rất ít khi đánh giá cao 1 kẻ hay nói nhưng lại thường coi trọng những người lặng im ^_*

* It is easier for father to have children than for children to have a real father
. Một người cha có những đứa con thì dễ hơn là những đứa con có 1 người cha thực sự

* Do not walk through time with out leaving endence of your passage
. Đừng bao giờ đi qua thời gian mà không đễ lại dấu vết

* You’ve go to keep going to ghet any where
. Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có 1 nơi nào đó đễ đến

* There is only one success tobe able to spend your life in your ownway
. Chỉ có 1 thành công duy nhất – đó là khả năng sống cuộc sống của mình theo cách mình muốn

* Life is made up os getting and giving ,and forgetting and forgiving
. Cuộc sống được tạo dựng bởi nhận và cho , quên lảng và tha thứ

* It is better to live one day as a lion than a hundred years as sheep
. Thà sống 1 ngày như sư tử còn hơn sống trăm năm như con cừu

* It’s nice to be improtant but it’s more improtan tobe nice
. Là một nhân vật quan trọng thì cũng dễ thương đấy nhưng sống sao cho dễ thương còn quan trọng hơn nhiều ( good)

* We never know the love of parents ,until we become parents ourselves
. Chúng ta không bao giờ hiểu hết được tình yêu thương của bố mẹ, cho đến khi chính chúng ta làm bố mẹ

* Wine should be taken in small does ,know ledge in large
. Rượu nên uống từng lượng nhỏ , tri thức nên thu nhập từng lượng lớn

* Good wine reddens the face of man , riches excite his heart
. Rượu ngon làm đỏ mặt người , của cải kích thích trái tim con người

* When you dial a wrong number , you never get a busy singal
. Khi ta quay nhầm số điện thoại, ta không bao giờ gặp tín hiệu máy bận

* No body can hold his fist all day long
. Không ai nắm tay qua ngày đến tối

* Have a heart that never hardens , and a temper that never tires , and a touch that never hurts.
. Hãy có 1 trái tim không bao giờ chai sạn , một khí chất không bao giờ mệt mỏi , và một tiếp xúc không bao giờ làm đau

* I dare you achieve successes with out teachers
. Không thầy đố mày làm nên

· * When eating bamboo sprouts ,remember the man who planted them
. Khi ăn măng cụt hãy nhớ người trồng

* It is better to go hungry with apure mind than to eat well with an evil on
. Thà đễ bụng đói mà tinh thần được trong sạch , còn hơn ăn no mà tâm xấu

* You will never be a thinker if you can’t laugh
. Bạn sẽ không bao giờ thành nhà tư tưởng nếu bạn không biết cười

* A little explained , alittle endured , a little for given , a quarrel is cured
. Giải thích 1 chút , chịu đựng 1 chút , tha thứ 1 chút , thế là không phải cãi nhau

* Success is amatter of luch Ask and failuse
. Hỏi bất kì kẻ thất bại nào bạn cũng nhận được câu trả lời thành công là nhờ may mắn

* Silence is one great art of conver sation
. Im lặng là một nghệ thuật tuyệt diệu của chuyện trò

* Money may mean trouble but it’s the only sort ò trouble that’s difficult
. Tiền bạc có thể gây phiền toái , nhưng đó là thứ duy nhất khó vay
^_*

* No man is rich enough to buy back his past oscar wilde
. Không ai đủ giàu đễ mua lại quá khứ của mình

* A wise person hates nobody
. Một người khôn ngoan không ghét ai cả

* Any time that is not spent on love is wasted
. Thời gian không dành cho tình yêu là thời gian lãng phí

* When you fell too old to do athing- do it
. Khi bạn cảm thấy quá già không làm được 1 việc gì đó – hãy làm ngay việc đó

* The great majority of people exist but do not live
. Phần lớn người ta tồn tại chứ không sống

* And the trouble is if you don’t risk any thing , you risk even more
. Điều oái ăm là , nếu bạn không liều mất cáu gì thì bạn còn mất nhiều hơn

* You’ve gotto love what’s lovatable and hate what’s houtable .It takes brains to see the difference
. Ta cần phải yêu cái đáng yêu và ghét cái đáng ghét . Vấn đề là phải suy nghĩ đễ phân biệt được cái nào đáng yêu và cái nào đáng ghét

* If you have happiness don’t use sall up
. Nếu bạn có hạnh phúc đừng hưởng nó hết

* No body loves you , if you think of nobody but yourself
. Không ai yêu bạn nếu bạn chẵng nghỉ đến ai khác ngoài bản thân

* Never for get that the dar kest hour is only sixty minutes
. Đừng bao giờ quên rằng đen tối nhất là 60 phút

* When you meet tempta – tion,turn to the right
. Khi bạn gặp cám dỗ – hãy rẽ phải

* Love is life’s wealth – neer spent but ever spending
. Tình yêu là của cải của người sống – hãy tiêu đi nhưng đừng bao giờ tiêu hết

* If you think you can – you can
. Nếu bạn nghĩ bạn có thể làm – tức là bạn có thể

* Anger is often more hurtful than the in jury that caused it .
. Nỗi tức giận thường lớn hơn nỗi đau gây ra nó
$_$

* If you want tobe orriginal be yourself – no two people are a like
. Nếu bạn muốn chính gốc ,hãy là chính mình- không có 2 người nào giống hết nhau

* A moment’s in sight is sometimes worth a life’s exprience
. Xem xét kĩ một chút đôi khi cũng đáng cho kinh nghiệm cã 1 đời

* Before weset our hearts upon anything , let us examine how happy thoé are who already possess it
. Trước khi đặt trái tim của chúng ta vào bất kì cái gì , hãy kiểm tra xem những người đã có nó hạnh phúc như thế nào

* Give your tongur more holiday than your hands and eyes
. Hãy đễ cho lưỡi của bạn nghĩ ngơi nhiều hơn tay và mắt

* Diplomacy is the art of tranquil fishing in troubled waters
. Ngoại giao là nghệ thuật , ngồi câu lặng lẽ trên vũng nước ngầu đục

* What benefirs a man if he gains a whole world but loses his own soul
. Một con người hưởng lợi gì khi anh ta dành được cã thế giới nhưng mất đi tâm hồn của chính mình

* People can take everything away from you except memories
. Người ta có thể lấy đi của bạn mọi thứ trừ kỉ niệm

* Glass , china and reputation are easily cracked , but never well mended
. Thủy tinh , đồ sứ và danh tiếng đều đổ vỡ mà không bao giờ có thể hàn gắn lại như mới được

* A flame isn’t dead until the embers are black
. Những viên than còn hồng thì ngọn lữa còn chưa tắt

* If you can’t be asun , don’t be a cloud
. Nếu bạn không thể là mặt trời thì hãy đừng là đám mây

* The greatest fault is tobe conscious of none
. Lỗi lầm lớn nhất là không ý thức được điều gì

* Take away love and our earth is a timb
. Lấy mất đi tình yêu thì trái đất chúng ta chỉ còn là nấm mồ

* when you a down , you aren’t necessarily a failure .It’s staying down that makes you a failure
. Khi bạn thất cơ , không hẳn bạn đã thất bại . Nhưng nếu bạn cứ mãi chấp nhận cảnh sa sút thì bạn đã thành kẻ bại trận rồi đấy

* We first make our habits then our habits make us
. Lúc đầu chúng ta tạo ra thói quen , sau đó thói quen tạo ra chúng ta

* Think twice before you speak , and then say it to your self
. Hãy nghĩ kĩ trước khi nói , rồi sau đó tự nói với mình

* God has given us two hands-one for giving ,the other for receiving
. Thượng đế đã ban cho chúng ta đôi bàn tay – 1 đễ cho và 1 đễ nhận

* Some so – called open minds should be closes fir repairs
. Một số cái gọi là đầu óc cởi mở cần được đóng lại đễ sữa chữa

 

Mò trăng đáy nước
Draw water in a sieve;
Bark at the moon

Nữ nhân chi trung gia thất
A woman’s place is in the house

Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy
A word spoken is past recalling

Thiên tử hành vi bất khả vấn nạn
The king can do no wrong

Xấu đẹp tùy người đối diện
Beauty is in the eye of the beholder

Ăn mày đòi xôi gấc
Beggars can’t be choosers

Ăn cháo đá bát
Bite the hand that feeds you

Qua cầu rút ván
Burn the bridges behind oneself

Trượng phu không đánh kẻ ngã ngựa
Don’t hit a man when he’s down

Trao trứng cho ác
Let the fox guard the hen house;
Set a wolf to watch the sheep

Trứng khôn hơn vịt
Teach your grandmother to suck eggs

Mèo mù vớ cá rán;
Chó ngáp phải ruồi
Even a blind pig occasionally picks up an acorn;
Even a blind chicken finds some corn now and then

Con giun xéo lắm cũng quằn
Even a worm will turn

Thà chết vinh hơn sống nhục;
Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc;
Sĩ khả sát bất khả nhục
I would rather die on my feet than live on my knee

Chia rẻ chết lẻ tẻ , đoàn kết chết chùm
If we don’t hang together, we will hang separately

Một bên tám lạng, một bên nửa cân.
It is six of one and half a dozen of the other

Nhất bộ khởi xuất vạn lý hành (Lão Tử)
A journey of a thousand miles begins with one step

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Laughter is the best medecine

Bất chiến tự nhiên thành
Let nature take its course

Tam thập nhi lập
Life begins with forty

Cha mẹ nuôi con từng năm từng tháng, con nuôi cha me tính toán từng ngày
A mother can take care of ten children, but sometimes ten childen can’t take care of one mother

Chuyện đầu voi đuôi chuột
The mountain labored and brought forth a mouse

Làm ơn mắc oán
No good deed goes unpunished

Nước chảy chỗ trũng
The rich get richer and the poor get poorer

Tích cốc phòng cơ
Save for a rainy day

Tiền trảm hậu tấu
Shoot and ask question afterwards

 

Chậm mà chắc;
Ăn chắc mặc bền
Slow but sure

Ác giả ác báo . Làm ác gặp ác
As the call, so the echo or evil doing does not pay evil

Ai chưa từng đau khổ sẽ không hiểu thế nào là hạnh phúc
Misfortunes tell us what fortune is

Ai biết chờ người ấy sẽ được
Everything s to him who waits

Bạn xấu còn tệ hơn kẻ thù trước mặt
False friends are worse than open enemies

Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao
To draw in its claws or a honey tonge, a heart of gall

Bụt chùa nhà không thiêng
No man is a hero to his valet

Cái gì có lợi củng có lúc có hại
Fire is a good servant but a bad master

Cao lễ dễ thưa or Không đấm mõm thì chẳng xong
An empty hand is no lure for a hawk

One piece of food while hungry equals a big basket of food while full.
Một miếng khi đói bằng một gói khi no

When eating fruit, remember who planted the tree
ăn quả nhớ kẻ trồng cây

when drinking water, remember who dug the well.
uống nước nhớ nguồn

After the storm the sun s out
Sau cơn mưa trời lại sáng

When a tree is cut down, a child can climb it
dậu đổ bìm leo

When there is will, there is a solution
có chí thì nên

Money can even corrupt the virtuous
nén bạc đâm toạc tờ giấy

The rich worry over their money, the poor over their bread.
già được bát canh, trẻ được manh áo vét

The tongue has no bone, the mouth no rim
lưỡi không xương nhiều đường liếm láp

 

Better to die than to live on with a bad reputation
thà chết vinh hơn sống nhục

To become a great teacher, one must first respect one’s teacher
muốn làm thầy phải biết kính thầy

Thuốc đắng đỡ tật, lời thật mất lòng.
Bitter remedy heals , sincere words hurt

Một con sâu làm rầu nồi canh
One worm may damage the whole cooking soup

Một miếng khi đói bằng một gói khi no
One piece of food while hungry equals a big box of food while full

Lá lành đùm lá rách
The good leaves protect the worn-out leaves

Ăn trong nồi, ngồi trong hướng
When you eat, check the pots and pans; When you sit, check the direction.

People live with their own idiosyncrasies and die of their own illnesses.
Sống để bụng, chết mang theo. (Aqua nghi sai quá à )

Venture all; see what fate brings.
Cái gì cũng có số của nó hết (hix hix… hông biết đúng hông dzậy?)

What go around around.
Ác lai ác báo.

Better safe than sorry : Cẩn tắc vô áy náy

Money is the good servant but a bad master: Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của

The grass are allways green on the other side of the fence: Đứng núi này trông núi nọ

One bitten, twice shy: Chim phải đạn sợ cành cong

In rome do as Romans do : Nhâp gia tùy tục

Honesty is the best policy: Thật thà là thượng sách

A woman gives and forgives, a man gets and forgets: Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên

No roses without a thorn : Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn!

It never rains but it pours : Phúc bất trùng lai ( họa vô đơn chí )

Save for the rainny day: Làm khi lành để dành khi đau

It’s an ill bird that fouls its own nest: Vạch áo cho người xem lưng / Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại.

Don’t trouble trouble till trouble troubles you: Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Still water run deep : Tâm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi

Men make house,women make home: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm

East or west – home is best: Ta về ta tắm ao ta ( Không đâu tốt bằng ở nhà )

Let bygones be bygones:

Many a little makes a mickle: Kiến tha lâu đầy tổ

Flat wine can cause drunkenness with large consumption
Great speakers can create boredom with lengthy orations
Rượu nhạt uống lắm cũng say.
Người hay nói lắm dẩu hay cũng nhàm

True gold is to be tested with coal and fire
Good bells by how they reverberate, good people by how they verbalize
Vàng thì thử lửa thử than
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời

Compliments to whoever built this leaden bell
Wonderfully shaped like a real one except for being mute
Khen ai khéo đúc chuông chì.
Dạng thì có dạng, đánh thì không kêu.

If a cockatiel chose a pelican to mess with,
He will beg for mercy when starting to get hit
Chim chích mà ghẹo bồ nông.
Đến khi nó mổ, lạy ông tôi chừa.

 

Penny wise pound foolish: Tham bát bỏ mâm

The pen is mightier than the sword —> opposite : Actions speak louder than words

Clothes make a man V.S Never judge a book by ít cover

1. Money make the mare go : Có tiền mua tiên cũng được
3. Like father , like son : Con nhà tông ko giống lông thì cũng giống cánh
4. Beauty is in the eye of the beholder : giai nhân chỉ đẹp trong mắt người hùng. Lol , for me i dont believe it…
5. The die is cast : bút sa gà chít… kakaka

10 câu nữa :
1. 2 heads are better than 1 : tui quên câu thành ngữ tiếng việt rùi , đại loặi là phải đoằn kết á…
2. two can play that game : ăn miếng trả miếng
3. love is blind : tình yêu mù quáng…..
4. so far so good : mọi thứ vẫn tốt đẹp.
5. practice makes perfect : có công mài sắt có ngày nên kim
6. silence is gold : im lặng là vàng
7. da more da merrier : càng đông cáng dzui.
8. time is money : thời gian là tiền bạc
9. the truth will out : cái kim trong bọc có ngày lòi ra
10. walls have ear : tường có vách.
extra
11. everyone has their price : con người cũng có giá của nó
12. it’s a small world : quả đất tròn >>>
13. you’re only young once : miệng còn hôi sữa
14. Ignorance is bliss : ko biết thì dựa cột mà nghe
15. no pain , no gain : có làm thì mới có ăn…
16. a swallow cant make a summer : 1 con én ko làm nổi mùa xuân

 

Mình cùng họ Hồng Bàng
We are all Adam’s children

Vô phúc đáo tụng đình
A client between his attorney and counselor is like a goose between two foxes

Đèn nhà ai nấy rạng
Every cock crows on his own dunghill

Trâu chậm uống nước đục
The cow that is first up gets the first of the dew;
The early bird catches the worm

Đàn khảy tai trâu
to cast pearl before swine

Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách móc trời gần trời xa
Every one must carry his own cross

Kiến tha lâu đầy tổ
Little and often fill the purse

Muốn ăn thì lăn vào bếp
He who would have fruit must climb the tree

Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
There is no place like home

Mèo khen mèo dài đuôi
Every cook praises his own broth

Chủ nào tớ nấy
Like master, like servant

Thua keo này ta bày keo khác
When one door shuts, another opens

Nước chảy đá mòn
Constant dripping water wears away the stone

Cứu cánh biện minh phương tiện
The end justifies the means

Cá lớn nuốt cá bé
Big fish eat little fish

Thừa nước đục thả câu
It’s good fishing in troubled water

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Fortune favors fools

Ở sao cho vừa lòng người .
You can’t please everyone

Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn
Providing is preventing

Tham thì thâm
Covetousness breaks the sack

Thua keo này ta bày keo khác
If at first you don’t succeed, try, try, again

Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân
(Cái gì không muốn thì đừng làm cho người khác)
Do as you would be done by

 

 


Bên đường đi có nhng cây trúc xinh đp.
Nh
t đnh có mt ngày ngn gió s mượn nó đ hát lên

 

 

 

COPY TỪ NET 🙂

 

 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s