ENGLISH IDIOMS Part 1

1/ A bad penny always turns up. = phúc bất trùng lai/ họa vô đơn chí.
2/ A bird in hand is worth two in the bush. =
Không nên thả mồi bắt bóng.
3/ A chain is no stronger than its weakest link. =
Rút dây động rừng.
4/ A fool and his money are soon parted. =
Người ngu thì dễ bị lừa.
5/ A friend in need is a friend indeed. =
bạn trong lúc khó khăn hoạn nạn mới thật sự là bạn
6/ A friend who shares is a friend who cares. =
tương tự ở trên
7/ A man is known by his friends. =
xem bạn biết người.
8/ A man is known by the company he keeps. =
gần mực thì đen gần đèn thì sáng
9/ A man’s home is his castle. =
Rừng nào cọp nấy
10/ A miss is as good as a mile. =
Sai 1 ly đi 1 dặm
11/ A rolling stone gathers no moss. =
lăn lóc đổi nghề lắm rút cục chẳng tinh nghề nào/ kiên nhẫn sẽ thành công
12/ A stitch in time saves nine. =
phòng bệnh hơn chữa bệnh / đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn
13/ A woman’s place is in the home. =
nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.
14/ A woman’s work is never done. =
Đang khi lửa tắt cơm sôi, lợn kêu con khóc chồng đòi chè khoai
15/ A word to the wise.

16/ Absence makes the heart grow fonder.
17/ Action speaks louder than words.
18/ After a storm comes a calm.
19/ After the feast comes the reckoning.
20/ All good things must come to an end.
21/ All is fair in love and war.
22/ All roads lead to Rome.
23/ All that glitters is not gold.
24/ All the world loves a lover.
25/ All work and no play makes Jack a dull boy.= đối với một người khôn một lời cũng đủ

26/ A stranger nearby is better than a far-away relative. Bà con xa không bằng láng giềng gần

27/ Tell me who’s your friend and I’ll tell you who you are. Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào

28/ Time and tide wait for no man Thời gian và nước thủy triều không đợi ai cả.

29/ Silence is golden. Im lặng là vàng

Don’t judge a book by its cover
Đừng trông mặt mà bắt hình dong

The tongue has no bone but it breaks bone
Cái lưỡi không xương đôi đường lắt léo

You will reap what you will sow
Gieo nhân nào gặt quả nấy

A wolf won’t eat wolf
Chó sói không bao giờ ăn thịt đồng loại

Don’t postpone until tomorrow what you can do today.
Đừng để những việc cho ngày mai mà bạn có thể làm hôm nay

A little better than none
Có còn hơn không

Diamond cuts diamond
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

It is the first step that is troublesome
Vạn sự khởi đầu nan

Slow and steady win the race
Chậm mà chắc

He who laughs today may weep tomorrow
Cười người xin chớ cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười

Honour charges manners
Giàu đổi bạn, sang đổi vợ

Curses come home to roost
Gieo gió, gặt bão

The cobbler should stick to his last
Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe

The early bird catches the worm
Trâu chậm uống nước đục

Do not cast your pearls before swine
Đàn khảy tai trâu

Don’t look a gift horse in the mouth
Được voi đòi…..Hai Bà Trưng….ủa lộn…. đòi tiên

Little strokes fell great oaks
Nước chảy đá mòn
There’s no accounting for taste
Mười người mười ý

The bad workman always blames his tools
Vụng múa chê đất lệch

Beauty is only skin deep
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Don’t lock the stable door after the horse has been stolen
Mất bò mới lo làm chuồng

Out of sight, out of mind
Cách mặt, Xa lòng

Every sin brings its punishment
Nhân nào quả đấy

He laughs best, who laughts last
Cười người hôm trước, hôm sau người cười.
( Người cười cuối là người cười sâu)

Courtesy costs nothing
Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
A friend in need is a friend indeed
Hoạn nạn mới biết bạn hiền

An oz of luck is better than a pound of wisdom
Mèo mù gặp cá rán

I would rather die on my feet than live on my knee
Chết vinh còn hơn sống nhục

A bad beginning makes a bad ending.
Đầu xuôi đuôi lọt

A bad compromiseis better a good lawsuit.
dĩ hòa di quý. Một câu nhịn chín câu lành

A bad workman quarrels with his tools.
vụng múa chê đất lệch. Vụng hát chê đình tranh.

A bargain is a bargain.
ăn cho buôn so.

A bird in the hand is worth two in the bush.
thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng. Đa hư bất như thiểu thực.

A bird may be known by its song.
xem việc biết người. Xem trong bếp biết nết đàn bà.

A broken friendship may be soldered, but will never be sound.
nước đổ khó bốc, gương vỡ khó lành.

A burden of one’s own choice is nit felt.
tư tưởng không thông vác bình đông cũng nặng.

A burnt child dreads the fire.
Trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ. Chim bị đạn sợ làn cây cong.

A cat in gloves catches no mice.
có làm mới có ăn

A civil denial is better than a rede grant.
mất lòng trước được lòng sau

A clean fast is better than a dirty breakfast.
giấy rách phải giữ lấy lề.
đói cho sạch , rách cho thơm.

A clean hand wants no washing.
thiệt vàng không sợ lửa.
vàng tốt không nệ bán rao.

A clear conscience laughts at false accusations.
cây ngay không sợ chết đứng.

A close mouth catches no flies.
đa ngôn đa quá.
thần khầu hại xác phàm.
khầu thiệt đại can qua.( lời nói gây ra chiến tranh )

A cock is valiant on his own dunghill
chó cậy gần nhà.
gà cậy gần vườn.

A constant guest is never wellcome.
đừng làm khách quá lâu.

Xa mặt cách lòng.
Long absent, soon forgotten;
Out of sight, out of mind

Quá giận mất khôn.
Anger and hate hinder good counsel;
When a man grows angry, his reason rides off

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
An apple never falls far from the tree

Con sâu làm rầu nồi canh.
The rotten apple harms its neighbors

Tiên hạ thủ vi cường.
Attack is the best form of defense

Nhà làm săng chết trần không áọ
The shoemaker’s children always go barefoot

Thùng rỗng kêu tọ
Empty barrels make the most noise

Bán anh em xa mua láng giềng gần.
Better a neighbor near than a brother far off

Thà làm bé ông lớn còn hơn làm lớn ông bé.
Better to be an old man’s darling than a young man’s slave

Nhất tiễn sát song điêu .
To kill two birds with a stone

Kinh cung chi điểu .
Once bitten, twice shy;
A burned child dreads fire;
A scalded cat fears hot water

Chơi dao có ngày đứt tay .
If you play with fire you get burned

Trong xứ mù kẻ chột làm vuạ
In the country of the blind, the one-eyed man is king

Chớ xem mặt mà bắt hình dung.
Don’t judge a book by its cover

Chơi với **** chó liếm mặt.
Familiarity breeds contempt

Cẩn tắc vô ưu .
A pound of care will not pay a pound of debt

Của rẻ là của ôi .
What costs little is little esteemed

Đừng chưa thăm ván đã bán thuyền.
Do not count your chickens before they are hatched:

Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ.
Children and fools cannot lie;
Children and fools tell the truth

Có nằm trong chăn mới biết có rận.
The best cloth may have a moth in it

Chở cũi về rừng.
To carry coals to Newcastle

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
A man is known by the company he keeps

Cây to không sợ gió.
A clear conscience fears no false accusation

Lắm thầy thối ma .
Too many cooks spoil the broth

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhaụ
Courtesy costs nothing

Nuôi ong tay áo .
He who brought up a crow to pick out his own eyes

Thuốc đắng giã tật.
No pain no cure

Chết là hết nợ .
Death pays all debts

Hể nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.
Talk of the devil and he is sure to appear

Ván đã đóng hòm.
The die is cast

Thiên tài yểu mệnh.
Whom the gods love die young

Bệnh quỷ thuốc tiên.
Desperate diseases must have desperate remedies

Lợn lành chữa thành lợn què.
The remedy may be worse than the disease

Đồng bệnh tương lân .
Two in distress make sorrow less

Tay đã nhúng chàm;
Things done cannot be undone

Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục.
When in Rome do as Romans do

Thà làm đầu chuột còn hơn đuôi trâu .
Better the head of a dog than a tail of a lion

Gần mực thì đen.
If you lie down with dogs yoúll get up with fleas

Đừng quấy hủ mắm.
Let sleeping dogs lie

Tre già khó uốn.
You cannot teach an old dog new tricks

Tai vách mạch rừng.
Walls have ears

Ngôn dị hành nan.
Easier said than done

Tham thực cực thân.
He that eats till he is sick must fast till he is well

Hấp tấp hay vấp phải dây
Hasty climbers have suđen falls

Cha nào con nấy;
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh;
Hổ phụ sinh hổ tử.
Like father, like son

Đứng núi này trông núi nọ
The grass always looks greener on the other side of the fence

Không có lửa làm sao có khói
There is no smoke without fire

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
To jump from the frying pan into the fire

Lúc khó khăn mới biết bạn hiền
A friend in need in a friend indeed;
When good cheer is lacking, our friends will be packing

Bạn bè có qua phải có lại
Friendship should not be all on one side

Tứ đổ tường đưa chân vào rọ
Gambling, women and wine a bad road make

Ngậm bồ hòn làm ngọt
Grin and bear it

Lắm vai nhẹ gánh
Many hands make light work

Xanh vỏ đỏ lòng
Warm heart, cold hands

Tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn
All happiness is in the mind

Bắt cá hai tay, tuột ngay cả cặp
If you run after two hares you will catch neither

Dục tốc bất đạt
Haste makes waste;
More haste, less speed

Đáy biển mò kim
Look for a needle in a haystack

Nữ nhi tác quái, gà mái đá gà cồ
It is a sad house where the hen crows louder than the cock

Khẩu phật tâm xà .
A honey tongue, a heart of gall

Mật ngọt chết ruồị
Flies are easier caught with honey than with vinegar

Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ .
No bees, no honey; no work, no money

Càng nguy nan lắm, càng vinh quang nhiềụ
The more danger, the more honor

Mất bò mới lo làm chuồng .
It is too late to lock the stable when the horse has been stolen;
It is too late to spare when the bottom is bare

Đặt con trâu trước cái cày .
To put the cart before the horse

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao .
If a house be divided against itself, that house cannot stand

Mất của mới học được khôn .
When house and land are gone and spent, the learning is most excellent

Lươn ngắn lại chê trạch dài .
The hunchback does not see his own hump, but sees his companion’s;
The pot call the kettle black

Được voi đòi tiên .
Give him an inch and héll take a yard

Nồi nào vung nấy .
Every Jack must have his Jill

Ác giả ác báo .
Those who kill by the sword shall perish by the sword

Có công mài sắt có ngày nên kim.
Step by step one climbs the lađer

Cẩn tắc vô ưu
(Cẩn tắc vô áy náy )
Look before you leap

Đừng vạch áo cho người xem lưng
Don’t wash your linen in public

Nước chảy đá mòn
Little strokes fell great oaks

Đen bạc đỏ tình, đen tình đỏ bạc
Lucky at cards, unlucky in love; Unlucky at sport, lucky in love

Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ
If you wish good advice, consult an old man

Nhân định bất như thiên định .
Man proposes, God disposes

Quân tử nhất ngôn;
Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy
Words bind men

Mỗi thời mỗi khác
Other times, other manners

Trượng phu không thờ hai chúa .
No man can serve two masters

Muốn chỉ huy phải biết tuân lệnh
One must be a servant before one can be a master;
Through obedience learn to command

Càng đông càng náo nhiệt .
Vô đông ăn nhiều;
The more the merrier

Hồng nhan bạc mệnh;
Anh hùng yểu mệnh.
Hoa đẹp chóng tàn.
The mirth of the world lasts but a while

Đồng bệnh tương thân
Misery loves company

Họa vô đơn chí
Misfortunes never come singly

Tiền đẻ ra tiền.
Money begets money

Thỏi bạc đâm toạc tờ giấy
Money talks

Lòng tham vô đáy
The more you get, the more you want

Chuyện bé đừng xé ra to
Do not make a mountain out of a mole hill

Nằm trong chăn mới biết có rận
Only the wearer knows where the shoe pinches

Chơi dao có ngày đứt tay
One should not play with sharp tools

Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc
He who is content in his poverty is wonderfully rich

Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Prevention is better than cure;
Thatch your roof before the rain begins

Quân tử nhất ngôn
Promise is debt

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn
Promises are made to be broken

Bụt chùa nhà không thiêng
A prophet is without honor in his own country

Yêu nhau lắm cắn nhau đau
Lovers’ quarrel are soon mended;
The quarrel of lovers is the renewal of love

Bộc phát bộc tàn
Soon ripe, soon rotten

Tích tiểu thành đại
Of saving comes having

Đem muối bỏ biển;
Chở cũi về rừng
Cast water into the sea

Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời
From shirtsleeves to shirtsleeves in only three generation

Gieo gió gặt bão
He who sows the wind shall reap the tempest
What goes around, will come around

Sau cơn mưa trời lại sáng
After a storm comes a calm

Ăn miếng trả miếng
Tit for tat

Một giọt nước đào hơn ao nước lã
Blood is thicker than water

Con có khóc mẹ mới cho bú
The squeaky wheel gets the grease

Tửu nhập ngôn xuất;
Rượu vào lời ra
When the wine is in, the wit is out

Bút sa gà chết
Words fly, writing remains

Phú quý sinh lễ nghĩa
Plenty breeds pride

Tối lửa tắt đèn, trắng cũng như đen
All cats are grey in the dark

Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm
When the cat’s away the mice will play

Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
Spare the rod and spoil the child

Mình cùng họ Hồng Bàng
We are all Adam’s children

Vô phúc đáo tụng đình
A client between his attorney and counselor is like a goose between two foxes

Đèn nhà ai nấy rạng
Every cock crows on his own dunghill

Trâu chậm uống nước đục
The cow that is first up gets the first of the dew;
The early bird catches the worm

Đàn khảy tai trâu
to cast pearl before swine

Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách móc trời gần trời xa
Every one must carry his own cross

Kiến tha lâu đầy tổ
Little and often fill the purse

Muốn ăn thì lăn vào bếp
He who would have fruit must climb the tree

Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
There is no place like home

Mèo khen mèo dài đuôi
Every cook praises his own broth

Chủ nào tớ nấy
Like master, like servant

Thua keo này ta bày keo khác
When one door shuts, another opens

Nước chảy đá mòn
Constant dripping water wears away the stone

Cứu cánh biện minh phương tiện
The end justifies the means

Cá lớn nuốt cá bé
Big fish eat little fish

Thừa nước đục thả câu
It’s good fishing in troubled water

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Fortune favors fools

Ở sao cho vừa lòng người .
You can’t please everyone

Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn
Providing is preventing

Tham thì thâm
Covetousness breaks the sack

Thua keo này ta bày keo khác
If at first you don’t succeed, try, try, again

Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân
(Cái gì không muốn thì đừng làm cho người khác)
Do as you would be done by

Mò trăng đáy nước
Draw water in a sieve;
Bark at the moon

Nữ nhân chi trung gia thất
A woman’s place is in the house

Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy
A word spoken is past recalling

Thiên tử hành vi bất khả vấn nạn
The king can do no wrong

Xấu đẹp tùy người đối diện
Beauty is in the eye of the beholder

Ăn mày đòi xôi gấc
Beggars can’t be choosers

Ăn cháo đá bát
Bite the hand that feeds you

Qua cầu rút ván
Burn the bridges behind oneself

Trượng phu không đánh kẻ ngã ngựa
Don’t hit a man when he’s down

Trao trứng cho ác
Let the fox guard the hen house;
Set a wolf to watch the sheep

Trứng khôn hơn vịt
Teach your grandmother to suck eggs

Mèo mù vớ cá rán;
Chó ngáp phải ruồi
Even a blind pig occasionally picks up an acorn;
Even a blind chicken finds some corn now and then

Con giun xéo lắm cũng quằn
Even a worm will turn

Thà chết vinh hơn sống nhục;
Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc;
Sĩ khả sát bất khả nhục
I would rather die on my feet than live on my knee

Chia rẻ chết lẻ tẻ , đoàn kết chết chùm
If we don’t hang together, we will hang separately

Một bên tám lạng, một bên nửa cân.
It is six of one and half a dozen of the other

Nhất bộ khởi xuất vạn lý hành (Lão Tử)
A journey of a thousand miles begins with one step

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Laughter is the best medecine

Bất chiến tự nhiên thành
Let nature take its course

Tam thập nhi lập
Life begins with forty

Cha mẹ nuôi con từng năm từng tháng, con nuôi cha me tính toán từng ngày
A mother can take care of ten children, but sometimes ten childen can’t take care of one mother

Chuyện đầu voi đuôi chuột
The mountain labored and brought forth a mouse

Làm ơn mắc oán
No good deed goes unpunished

Nước chảy chỗ trũng
The rich get richer and the poor get poorer

Tích cốc phòng cơ
Save for a rainy day

Tiền trảm hậu tấu
Shoot and ask question afterwards

Chậm mà chắc;
Ăn chắc mặc bền
Slow but sure

Ác giả ác báo . Làm ác gặp ác
As the call, so the echo or evil doing does not pay evil

Ai chưa từng đau khổ sẽ không hiểu thế nào là hạnh phúc
Misfortunes tell us what fortune is

Ai biết chờ người ấy sẽ được
Everything comes to him who waits

Bạn xấu còn tệ hơn kẻ thù trước mặt
False friends are worse than open enemies

Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao
To draw in its claws or a honey tonge, a heart of gall

Bụt chùa nhà không thiêng
No man is a hero to his valet

Cái gì có lợi củng có lúc có hại
Fire is a good servant but a bad master

One piece of food while hungry equals a big basket of food while full.
Một miếng khi đói bằng một gói khi no

When eating fruit, remember who planted the tree
ăn quả nhớ kẻ trồng cây

when drinking water, remember who dug the well.
uống nước nhớ nguồn

After the storm the sun comes out
Sau cơn mưa trời lại sáng

When a tree is cut down, a child can climb it
dậu đổ bìm leo

When there is will, there is a solution
có chí thì nên

Money can even corrupt the virtuous
nén bạc đâm toạc tờ giấy

The rich worry over their money, the poor over their bread.
già được bát canh, trẻ được manh áo vét

The tongue has no bone, the mouth no rim
lưỡi không xương nhiều đường liếm láp

Better to die than to live on with a bad reputation
thà chết vinh hơn sống nhục

To become a great teacher, one must first respect one’s teacher
muốn làm thầy phải biết kính thầy

Thuốc đắng đỡ tật, lời thật mất lòng.
Bitter remedy heals , sincere words hurt

Một con sâu làm rầu nồi canh
One worm may damage the whole cooking soup

Một miếng khi đói bằng một gói khi no
One piece of food while hungry equals a big box of food while full

Lá lành đùm lá rách
The good leaves protect the worn-out leaves

Ăn trong nồi, ngồi trong hướng
When you eat, check the pots and pans; When you sit, check the direction.

People live with their own idiosyncrasies and die of their own illnesses.
Sống để bụng, chết mang theo. (Aqua nghi sai quá à [Hãy đăng ký thành viên để cùng nhau thảo luận và chia sẻ tài liệu. ])

Venture all; see what fate brings.
Cái gì cũng có số của nó hết (hix hix… hông biết đúng hông dzậy?)

What go around come around.
Ác lai ác báo.

Better safe than sorry : Cẩn tắc vô áy náy

Money is the good servant but a bad master: Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của

The grass are allways green on the other side of the fence: Đứng núi này trông núi nọ

One bitten, twice shy: Chim phải đạn sợ cành cong

In rome do as Romans do : Nhâp gia tùy tục

Honesty is the best policy: Thật thà là thượng sách

A woman gives and forgives, a man gets and forgets: Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên

No roses without a thorn : Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn!

It never rains but it pours : Phúc bất trùng lai ( họa vô đơn chí )

Save for the rainny day: Làm khi lành để dành khi đau

It’s an ill bird that fouls its own nest: Vạch áo cho người xem lưng / Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại.

Don’t trouble trouble till trouble troubles you: Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Still water run deep : Tâm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi

Men make house,women make home: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm

East or west – home is best: Ta về ta tắm ao ta ( Không đâu tốt bằng ở nhà )

Let bygones be bygones:

Many a little makes a mickle: Kiến tha lâu đầy tổ

Flat wine can cause drunkenness with large consumption
Great speakers can create boredom with lengthy orations
Rượu nhạt uống lắm cũng say.
Người hay nói lắm dẩu hay cũng nhàm

True gold is to be tested with coal and fire
Good bells by how they reverberate, good people by how they verbalize
Vàng thì thử lửa thử than
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời

Compliments to whoever built this leaden bell
Wonderfully shaped like a real one except for being mute
Khen ai khéo đúc chuông chì.
Dạng thì có dạng, đánh thì không kêu.

If a cockatiel chose a pelican to mess with,
He will beg for mercy when starting to get hit
Chim chích mà ghẹo bồ nông.
Đến khi nó mổ, lạy ông tôi chừa.

NO MONEY NO TALK

Penny wise pound foolish: Tham bát bỏ mâm

Những câu tiếng anh hay về tình yêu
You may only be one person to the world but you may be the world to one person.
Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.
You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.
Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu.

All the wealth of the world could not buy you a frend, not pay you for the loss of one.
Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.

A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.
Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.

A cute guy can open up my eyes, a smart guy can open up a nice guy can open up my heart.
Một thằng khờ có thể mở mắt, một gã thông minh có thể mở mang trí óc, nhưng chỉ có chàng trai tốt mới có thể mới có thể mở lối vào trái tim.

A geat lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life.
Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.

Believe in the sprit of love… it can heal all things.
Tìn vào sự bất tử của tình yêu điều đó có thể hàn gắn mọi thứ.

Beauty is not the eyes of the beholder.
Kant
Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở con mắt của kẻ si tình.

Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile anf have patience.
Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.

You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it.
Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.

Frendship often ends in love, but love in frendship-never
Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.

How can you love another if you don’t love yourself?
Làm sao có thể yêu người khác. Nếu bạn không yêu chính mình.

Hate has a reason for everithing bot love is unreasonable.
Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.

I’d give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand.
Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em.

I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.
Thà nghèo mà yêu còn hơn giàu có mà cô độc

I looked at your fare… my heart jumped all over the place.
Khi nhìn em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp.

In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.
Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.

It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.
Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.

If you be with the one you love, love the one you are with.
Yêu người yêu mình hơn yêu người mình yêu.(nên cả hai hìhì)

If I’m in Hell and you are in Heaven, I’ll look up and be glad of you. But if I’m in Heaven and you are in Hell, I’ll pray to God to send me down because the heaven is not heaven without U!
(Nếu anh ở dưới địa ngục và em ở trên thiên đường, anh sẽ ngước lên nhìn và hân hoan cùng em. Nhưng nếu anh ở trên thiên đường và em ở dưới địa ngục, anh sẽ cầu Trời gửi anh xuống đó bởi anh biết rằng thiên đường sẽ chẳng còn là thiên đường nữa nếu thiếu em!)

_Everyday, when God opens the door of Heaven, he saw me and asked: ”What is your wish for today?!” I said: Lord! Please take care of the one reading this message!
(Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa thiên đường, Ngài nhìn anh và hỏi: ”Điều ước hôm nay của con là gì?!”. Anh trả lời: Xin Người hãy bảo vệ người đang đọc tin nhắn này!)

_Receive my simple gift of GOOD MORNING wrapped with sincerity, tied with care and sealed with a prayer to keep you safe and happy all day long! Take care!
(Hãy nhận một món quà đơn giản của anh vào mỗi buổi sáng, được bao bọc bởi sự chân thành, được buộc lại bằng sự quan tâm và được gắn vào với lời cầu xin cho em được bình yên và hạnh phúc mỗi ngày!)

_When it hurts to look back … and you are scared to look ahead … look beside you I’ll always be there for you!!
(Khi nhìn lại một điều đau khổ … và em sợ nhìn về phía trước … Em hãy nhìn sang bên cạnh nơi mà anh luôn ở đó đợi em)

_If I die or go somewhere far, I’ll write your name on every star so people looking up can see just how much you meant to me.
(Một ngày nào đó khi anh chết đi hoặc đi đâu đó thật xa, anh sẽ viết tên em lên tất cả những vì sao, để người người có thể ngước lên nhìn và hiểu rằng em có nghĩa với anh nhường nào)

_You can turn the sky green and make the grass look blue, but you can’t stop me from loving you.
(Em có thể biến bầu trời thành sắc xanh lá cây, hay em có thể biến cỏ lá thành sắc xanh biển, nhưng em không thể ngăn anh ngừng yêu em!!!)

_Roses are red, violets are blue never sexy as you, when I’m asleep I dream of you, when I’m awake I think of u. WHAT CAN I DO I’M SO CRAZY ABOUT YOU!!!
(Sắc thắm của hoa hồng hay sắc lam của hoa violet không bao giờ hấp dẫn bằng em. Anh mơ thấy em trong giấc ngủ, và khi tỉnh dậy anh lại nghĩ đến em. Điều mà anh có thể làm là anh phát điên vì em)

_I love you like life, do you know why? Cause you are my life …(Anh yêu em như yêu cuộc sống của chính mình, em biết tại sao không? Vì em chính là cuộc sống của anh.)

_I droped a tear in the ocean and when someone finds it I’ll stop loving you.
(Anh đã đánh rơi một giọt nước mắt vào biển khơi, và khi một ai đó tìm thấy nó thì đó là lúc anh ngừng yêu em.)

_If water were kisses, I’d send you the sea
If leaves were hugs, I’d send you a tree
If night was love, I’d send you the stars
But I can’t send you my heart because that where you are.
(Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả
Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây
Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh
Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được vì nơi đó đã thuộc về em)

_Love is like the air, we can’t always see it but we know it is always their! That’s like me, you can’t always see me but I’m always there and you know I’ll always love you!
(Tình yêu giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta luôn biết nó rất cần thiết! Điều đó cũng giống hệt như anh, em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nhưng anh luôn luôn ở cạnh em và em sẽ biết anh mãi luôn yêu em)

_I wrote your name in the sand but it got washed away, I wrote your name in the sky but it got blew away, I wrote your name in my heart where it will stay…(Anh viết tên em trên cát nhưng sóng biển cuốn trôi đi, anh viết tên em trên bầu trời nhưng gió thổi bay mất, nên anh viết tên em trong trái tim anh nơi mà nó sẽ ở mãi …)

_In your darkest hour, when you feel scare some things, just remember this: I’ll always be here for you. I’m not an angle and I can’t change your fate but I’d do anything for you because you are my mate!
(Trong thời khắc u ám nhất, khi mà em sợ hãi điều gì đó, hãy nhớ rằng anh luôn ở bên em. Anh không phải là thiên thần và anh không thể thay đổi được số mệnh của em nhưng anh sẽ làm mọi điều cho em bởi vì em là một phần của đời anh)

The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread. ~Mother Teresa
(Cơn đói tình cảm đau khổ hơn nhiều so với cơn đói thể xác)

Life has taught us that love does not consist in gazing at each other but in looking outward together in the same direction. ~Antoine de Saint
( Cuộc đời dạy chúng ta rằng tình yêu ko phải là nhìn lẫn nhau mà là nhìn về chung một hướng)

Let your love be like the misty rains, coming softly, but flooding the river. ~Malagasy Proverb
( Hãy để tình yêu của bạn như những cơn mưa mù sương, đến nhẹ nhàng nhưng làm lụt cả dòng sông )

For you see, each day I love you more
Today more than yesterday and less than tomorrow.
~Rosemonde Gerard
( Em sẽ thấy rằng mỗi ngày anh càng yêu em. Hôm nay nhiều hơn hôm wa và ít hơn ngày mai )

Love is much like a wild rose, beautiful and calm, but willing to draw blood in its defense. ~Mark Overby
(Tình yêu tựa như một cành hồng dại, đẹp và điềm tĩnh nhưng sẵn sàng đổ máu trong sự phòng thủ của chính nó)

Ms.Hang
05-05-2009, 03:51 PM
ENGLISH – VIETNAMESE IDIOMS
******
TỤC NGỮ ANH -VIỆT
A-

A bad beginning makes a bad ending — Đầu xuôi đuôi lọt
A bad compromise is better than a good lawsuit — Một câu nhịn, chín câu lành/ Dĩ hòa vi quý
A bad workman quarrels with his tools — Vụng múa chê đất lệch/Vụng hát chê đình tranh/Đàng cưa vậy, trách lưỡi cưa không ngay
A bargain is a bargain —- Ăn cho, buôn so
A bird in the hand is worth two in the bush —- Thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng/Đa hư bất như hiểu thực
A bird may be known by its song —- Xem việc biết người/Xem trong bếp biết nết đàn bà
A bitter pill to swallow — Ngậm đắng nuốt cay
A broken friendship may be soldered, but will never be sound — Nước đỗ khó bốc, gương vỡ khó lành
A burden of one’s own choice is not felt —- Tư tưởng không thông, vác bình đông cũng nặng
A burnt child dreads the fire — Phải cái dại rái (tởn) đến già/Trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ/ Chim bị đạn sợ làn cây cong
A cat in gloves catches no mice — Muốn ăn hét, phải đào giun/ Muốn ăn sim chín phải vào rừng xanh/Cò làm mới có ăn
A cat may look at a king—Chú mèo nhỏ dám ngó mặt vua
A civil denial is better than a rude grant —- Mất lòng trước, được lòng sau
A clean fast is better than a dirty breakfast — Đói cho sạch, rách cho thơm
A clean hand wants no washing — Vàng thật không sợ lửa/ Vàng tốt không nệ bán rao
A clear conscience fears no false accusation—-Cây ngay không sợ chết đứng
A close mouth catches no files — Đa ngôn đa quá/ Thần khẩu hại xác phàm/Khẩu thiệt đại can qua/Lời nói gây chiến tranh
A constant guest is never welcome—- Đừng làm khách quá lâu
A contented mind is a continual feast —- Tri túc đệ nhất phú/ Thích chí hơn phú quý
A cook is valiant on his own dunghill —Chó cậy gần nhà, gà cậy gần vườn
A creaking door hangs long on its hinges —-Người tàn tật sống với nhau/Bát bể để được lâu/Cây tốt bị đốn trước
A danger foreseen is half avoided—Cẩn tắc vô ưu
A drowning man will catch at a straw — Đau chân há miệng/ Chết đuối vớ cả cọng rơm
A fair booty makes many thieves— Mỡ treo miệng mèo
A fair face may hide a foul heart — Cá vàng bụng bọ/ Xanh vỏ đỏ lòng
A fault confessed is half redressed —- Thú nhận khuyết điểm là biết sửa mình
A flow will have an ebb —- Sông có khúc người có lúc
A fly in the ointment —- Con sâu bỏ rầu nồi canh
A fool always rushes to the fore — Quân tử hiểu mình, tiểu nhân lộ tướng
A fool and his money are soon parted —- Đồng tiền thằng ngốc không nóng túi
A fool may sometimes give a wise man counsel—Người ngu đôi khi có thể cho người khôn 1 lời khuyên
A fool’s tongue runs before his wit — Chưa chặt đít đã dạy mồm
A foul morn may turn to a fair day — Hết mưa trời lại hửng sáng
A friend in need in a friend indeed/ A friend is never known till needed —Lúc khó khăn mới biết bạn hiền
A golden key opens all doors —- Có tiền mua tiên cũng được
A good anvil does not fear the hammer — Cây ngay không sợ chết đứng
A good beginning is half the battle/ A good beginning makes a good ending—Đầu xuôi đuôi lọt
A good conscience is a solf pillow—-Lòng thanh thản là chiếc gối mềm/ Hùm giết người hùm ngủ, người giết người thức đủ năm canh
A good deed is never lost —- Làm ơn không bao giờ thiệt
A good example is the best sermon — Nên làm gương hơn nói bằng lời
A good face is a letter of recommendation —- Nhân hiền tại mạo
A good husband makes a good wife —- Chồng tốt làm nên vợ tốt
A good marksman may miss —- Thánh nhân còn có khi nhầm
A good name is better than riches —- Tốt danh hơn lành áo.
A good name is sooner lost than won —- Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng
A good turn is soon forgotten, but an insult long remember — Ơn chóng quên, oán nhớ đời
A good wife makes a good husband — Vợ khôn ngoan làm quan cho chồng
A good workman is known by hiss chips—Xem việc biết người
A great fortune is a great slavery — Ăn cơm với cáy thì ngáy kho kho, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy
A great ship asks deep waters —Lớn thuyền thì lớn sóng
A handful of ashes is all that remains of the greatest — Chín đụn mười trâu chết cũng hai tay cắp đít/Sinh tử lại hoàn không/Sang hèn cũng ba tấc đất là xong
A hedge between keeps friendship green— Quân tử chi giao đạm nhược thủy (người chỉ thiết giao hảo với nhau chừng tẻ lạnh)
A honey tongue, a heart of gall — Khẩu phật tâm xà/Miệng mật lòng đao/Miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm/Miện nam mô bụng một bồ dao găm/Nói năng quân tử, cư xử tiểu nhân/Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao
A house divided against itself cannot stand —- Bẻ đũa không được bẻ cả nắm
A hungry belly has no ears — Bụng đói tai điếc
A hungry man is an angry man—-Đói quá hóa rồ
A Jack of all trades is master of none —- Một nghề thì kín, chín nghề thì hở
A kindness is soon forgotten — Ơn chóng quên
A liar is not believed when he speaks the truth— Một lần nói dối, suốt đời chẳng ai tin
A liar should have a good memory — Nói dối phải có sách
A lie begets a lie — một điều nói dối, nảy sinh điều dối khác
A lie has no legs —- Giấu đầu hở đuôi/ Đường đi hay tối, nói dối hay cùng
A light purse is a heavy curse — Vạn tối bất như bần/Nghèo mỗi cái mỗi hèn
A little is better than more — Ít còn hơn không
A little leak will sink a great ship — Lỗ nhỏ đắm thuyền
A living dog is better than a dead lion — Người sống đống vàng
A man can do no more than he can— Sức người có hạn
A man can only die once —Ai cũng phải chết một lần
A man is as old as he feels — 70 tuổi hãy còn xuân chán
A man is known by his friends —- Xem bạn biết người
A man is known by the company he keeps—Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
A merry heart goes all the way — Những người chép miệng thở dài, chỉ là sầu khổ bằng ai bao giờ
A miserly father makes a prodigal son — Cha hà tiện sinh con hoang phí
A miss is as good as a mile — Sai một li đi một dặm/ Lộn con toán, bán con trâu
A mother can take care of ten children, but sometimes ten children can’t take care of one mother — Cha mẹ nuôi con từng năm từng tháng, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày
A mouse in time may bite in two a cable —- Nước chảy đá mòn/Có công mài sắt có ngày nên kim/ có chí thì nên
A new broom sweeps clean — Chổi mới quét sạch
A penny saved, a penny gained — Đồng tiền tiết kiệm, là đồng tiền kiếm được
A penny soul never came to two pence—-Việc to đừng lo tốn
A pound of care will not pay a pound of debt—Cẩn tắc vô ưu
A prophet is without honor in his own country—- Bụt chùa nhà không thiêng
A ragged coal may cover an honest man — Nghèo không phải tội
A rich neighbor is a poor friend —- Ở nhà giàu, đau răng ăn cốm
A rolling stone gathers no moss — Một nghề thì sống, đống nghề thì chết
A rose by any other name would smell as sweet — Rượu ngon chẳng quản be sành
A shy cat makes a proud mouse — Thấy hiền đâm xiên lỗ mũi
A soft answer turns away wrath—Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa suốt đời không khê/ Một câu nhịn chín câu lành
A sound mind in a sound body — Tinh thần minh mẫn trong một thân thể khỏe mạnh
A spark is sufficient to kindle a great fire — Cháy rừng bởi chưng tí lửa/ Cái sảy nảy ung/Ghẻ ruồi thành phung
A stitch in time saves nine—Phòng bệnh hơn chửa bệnh/Để đau chạy thuốc thà giải trước thì hơn
A storm in a tea cup —– việc bé xé ra to
A stranger nearby is better than a far-away relative — Bà con xa không bằng láng giềng gần
A straw will show which way the wind blow — Nhìn cọng rơm biết hướng gió thổi
A successful man often has many enemises — trâu buộc ghét trâu ăn
A tale never loses in the telling — Tam sao thất bổn
A tatter is worse than a thief — Người bẻm mép còn tệ hơn kẻ cắp
A thief knows a thief as a wolf knows a wolf —- Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
A thief passes for a gentleman when stealing has made him rich —- Đồng tiền không phấn không hồ, mà sao khéo điểm mà tô mặt người
A thing you don’t want is dear at any price—- Vật không cần thì giá nào cũng đắt
A tree is known by its fruit — Nhìn quả biết cây
A useful trade is a mine of gold — Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
A willful man must have his way— Có chí thì nên
A wise man changes his mind, a fool never will—Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt
A woman must have her own way —- nhất vợ nhì trời
A woman’s place is in the house — Nữ nhân chi trung gia thất
A woman’s work is never done —- Đang lúc tắt lửa cơm sôi, lợn kêu con khóc chồng đòi chè khoai
A wool seller knows a wool buyer —- Suy bụng ta ra bụng người
A word is enough to the wise — Người khôn nói ít hiểu nhiều
A word spoken is past recalling — Một lời đã nói ra, dẫu rằng bốn ngựa cũng là khó theo

Ms.Hang
05-05-2009, 03:54 PM
Absence makes the heart grow fonder —- Sự xa vắng làm cho tình cảm thêm da diết.
Accidents will happen — Chạy trời không khỏi nắng
Actions speak louder than words —- Hay làm hơn hay nói.
Adversity brings wisdom/Adversity is great schoolmaster. — Cái khó ló cái khôn
Adversity makes strange bedfellows — Bọt kết bạn với bèo
Affections blind reasons—-Tình yêu là mù quáng
After a storm comes a calm—-Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai/ Sau cơn mưa trời lại sáng
After dinner comes the reckoning — Dám làm , dám chịu
After rain comes fair weather —- Sau cơn mưa trời lại sáng
Agues come on horseback, but go away on foot — Đau chóng, đã chầy
All bread is not baked in one oven — Không nên vơ đũa cả nắm
All cats are grey in the dark (in the night) —- Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh
All covet, all lose —- Tham thì thâm
All lay loads on the willing horse — Người khôn nhọc lo, đứa dại ăn no lại nằm
All men do not follow in the footsteps of their forbears — Cha mẹ sinh con trời sinh tính
All that glitters is not gold — Cá vàng bụng bọ/ Tốt mã dẻ cùi
All that live must die — Sinh giả tất tử (Người ai cũng phải chết)
All things are difficult before they are easy —- Vạn sự khởi đầu nan
All work and no play makes Jack a dull boy — Làm việc có giờ, chơi có lúc
Although the sun shine leave not thy cloak at home — Cẩn tắc vô ưu
An act of kindness is never wasted —- Làm ơn không bao giờ thiệt.
An apple never falls far from the tree — Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
An army marches on its stomach — Thực túc binh cường
An ass is a lion’s skin — Cáo mượn oai hùm
An ass will always be an ass — Chó dại có mùa, người dại quanh năm
An early riser is sure to be in luck—Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau
An empty hand is no lure for a hawk — Không đấm mõm thì chẳng/Cao lễ dễ thưa
An empty sack cannot stand upright — Nghèo mỗi cái mỗi hèn/Khó sinh khốn
An evil chance seldom comes alone —Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí
An eye for an eye, a tooth for a tooth —- Ăn miếng trả miếng
An honest tale speeds best, being plainly told —Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật
An idle brain is the devil’s workshop — Nhàn cư vi bất thiện
An old dog harks no in vain — Chó tinh chẳng sủa lỗ không
An oz of luck is better than a pound of wisdom — Mèo mù vớ được cá rán
Anger and hate hinder good counsel — Giận quá mất khôn
Appearances are deceptive — Xanh vỏ đỏ lòng
As changeable as the weather—Thay đổi như thời tiết
As drunk as fish —-Say bí tỷ
As dump as oyster —- Câm như hến
As red as beetroot — Đỏ như gấc
As the call, so the echo —- Ác giả ác báo
As the twig is bent, so the tree grows — Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh
As you brew, so you must drink — Bụng làm dạ chịu
Attack is the best form of defense —- Tiên hạ thủ vi cường
***********

B-

Bad news have wings – Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa
Bark at the moon — Mò trăng đáy nước
sủa ít khi cắnàBarking dogs seldom bite
Beat the air — Dã tràng xe cát biển đông
Beauty dies and fades away but ugly holds its own—Cái nết đánh chết cái đẹp
Beauty is but skin deep—Cái nến đánh chết cái đẹp
Beauty is in the eye of the beholder — Vẻ đẹp nằm trong con mắt kẻ si tình
Beauty is only skin deep —- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Beauty lies in lover’s eyes —- Yêu nhau 9 bỏ làm 10
Before you make a friend eat a bushel of salt with him — Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người dở hay
Beginning is the difficulty — Vạn sự khởi đầu nan
Beggers can’t be choosers — Ăn mày đòi xôi gấc/Ăn trộm chê vải hẹp khổ
Beggars’ bags are bottomless — Lòng tham vô đáy
Better a glorious death than a shameful life —Chết vinh còn hơn sống nhục
Better a neighbor near than a brother far off- Bán anh em xa, mua láng giềng gần
Better be alone than in ill company — Chọn bạn mà chơi
Better bend than break — Tránh voi chẳng xấu mặt nào
Better die on your feet than live on your knees—Chết vinh còn hơn sống nhục
Better late than never — Thà muộn còn hơn không
Better the head of a dog than a tail of a lion—Thà làm đuôi chuột, còn hơn đuôi trâu
Better to be an old man’s darling than a young man’s slave—- Thà làm bé ông lớn còn hơn làm lớn ông bé
Beware of silent dog and still water — Tẩm ngẩm đấm chết voi
Big fish eat little fish — Cá lớn nuốt cá bé
Birds of the same feather flock together — đi với bụt mặc áo cà sa/đi với ma thì áo giấy
Birds of their little nests agree —- Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
Bite the hands that feeds you —- Ăn cháo đá bát
Bitter pills may blesses effects —- Thuốc đắng giã tật
Blood is blood —1 giọt máu đào hơn ao nước lã
Blood is thicker than water — Một giọt máu đào hơn ao nước lã
Book and friend should be few but good — Sách vở và bạn bè, cần ít thôi nhưng phải tốt
Brevity is the soul of wit —- Sự ngắn gọn là tinh hoa của trí tuệ
Build something on sand —– Dã tràng xe cát biển đông
Burn one’s boats (bridges) /Burn the bridges behind oneself — Qua cầu rút ván

**********
C-

Calamity is man’s true touchstone — Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Call a spade a spade —- Nói gần nói xa chẳng qua nói thật.
Carry coals to Newcastle — chở củi về rừng
Cast pearl before swine — Đàn gảy tai trâu
Cast water into the sea — Đem muối bỏ biển/Chở củi về rừng
Cheek brings success —Có chí thì nên
Children and fools cannot lie/Children and fools tell the truth— Đi hỏi già về hỏi trẻ
Children are poor men’s riches —- Giàu con hơn giàu của
Cleanliness is next to godliness — Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm
Close one’s eyes to something—Nhắm mắt làm ngơ
Clothes do not make the man —- Manh áo không làm nên thầy tu.
Comfort is better than pride—Ăn chắc mặc bền
Constant dropping wears stone — Nước chảy đá mòn
Contentment is better than riches —- Thích chí hơn phú quý
Count one’s chicken before they’re hatch —- chưa đẻ đã đặt tên
Courtesy costs nothing—Lời nói không mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Covetousness breaks the sack — Tham thì thâm
Cross the stream where it is shallowest —- Làm người phải biết đắn đo, phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu
Cures( like chickens) come home to roost —- Ác giả ác báo
Custom rules the law — Phép vua thua lệ làng
Cut two trees with one saw – Nhất cử lưỡng tiện
Cut your coat according to your cloth — Liệu cơm gắp mắm

Ms.Hang
05-05-2009, 03:56 PM
D-
Death before dishonor—-thà chết vinh còn hơn sống nhục
Death pays all debts—Chết là hết nợ
Desperate diseases must have desperate remedies—Bệnh quỷ thuốc tiên
Diamond cuts diamond — vỏ quýt dày có móng tay nhọn/ Kẻ cắp gặp bà già
Do as I say, not as I do—Lời nói không đi đôi với việc làm
Do as you would be done by —- Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân (Cái gì không muốn thì đừng làm cho người khác)
Don’t bite off more than you can chew—-tham thực, cực thân
Do not cast your pearls before swine — Đàn gảy tai trâu
Don’t count your chickens before they are hatched — Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng.
Don’t hit a man when he’s down —- Trượng phu không đánh kẻ ngã ngựa
Don’t judge a book by its cover— Chớ xem mặt mà bắt hình dung
Don’t let the grass grow under your feet — Đừng để nước đến chân mới nhảy
Don’t lock the stable door after the horse has been stolen—- Mất bò mới lo làm chuồng
Don’t look a gift horse in the mouth — Được voi đòi tiên
Do not make a mountain out of a mole hill—Chuyện bé đừng xé ra to
Don’t trouble trouble till trouble troubles you—Sinh sự, sự sinh
Don’t wash your linen in public—Đừng vạch áo cho người xem lưng
Draw in its claws or a honey tongue, a heart of gall —Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao
Draw water in a sieve — Mò trăng đáy nước
Drunkenness reveals what soberness conceals — Rượu vào lời ra
Duck soup —- chuyện nhỏ
Dumb dogs are dangerous — tẩm ngẩm đấm chết voi

*************
E-

Easier said than done—Nói thì dễ, làm mới khó
Easy comes, easy goes—Dễ được, dễ mất
Eat like a horse — Ăn như mỏ khoét
Eaten bread is soon forgotten —- Ăn cháo đá bát
Empty barrels make the most noise — Thùng rỗng kêu to
Even a blind chicken finds some corn now and then/Even a blind pig occasionally picks up an acorn — Mèo mù vớ cá rán
Even a worm will turn — Con giun xéo lắm cũng quằn
Every cock crows on his own dunghill — Đèn nhà ai nấy rạng
Every cook praises his own broth — Mèo khen mèo dài đuôi
Every dog has his day — Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
Every fault needs pardon — Chín bỏ làm mười
Every Jack must have his Jill—Nồi nào vung nấy
Every little helps —- tích tiểu thành đại
Every man for himself—Thân ai người ấy lo/Ai có bò người ấy giữ
Every man has his faults —- Nhân vô thập toàn.
Every man is the architect of his own fortune—Ai có thân người ấy lo
Every miller draws water to his own mill—Ai có thân người ấy lo
Every sin brings its punishment — Nhân nào quả nấy
Everybody’s business is nobody’s business —- Cha chung không ai khóc
Everyday is not Saturday—Sông có khúc, người có lúc
Everyone must carry his own cross— Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách móc trời gần trời xa
Everything comes to him who wait—Ai biết chờ người ấy sẽ được
Experience is the best teacher — trăm hay không bằng tay quen

*********
F-

False friends are worse than open enemies — Bạn xấu còn tệ hơn kẻ thù trước mặt
Familiarity breeds contempt— Chơi với chó, chó liếm mặt
Feel smug about one’s present circumstances—An phận thủ thường
Finders, keepers—Chim trời cá nước, ai được thì ăn
Findings are keepings—Chim trời cá nước, ai được thì ăn
First think, then speak — Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
Fish in the air —- Dã tràng xe cát biển đông
Flies are easier caught with honey than with vinegar—Mật ngọt chết ruồi
For mad words, deaf ears—Tránh voi chẳng xấu mặt nào
For the birds — chuyện vặt vãnh
Forbidden fruit is sweetest — Quả cấm bao giờ cũng ngọt
Fortune smiles upon fools—Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Friendship should not be all on one side—Bạn bè phải có qua có lại
From shirtsleeves to shirtsleeves in only three generation — Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời

********
G-

Gambling, women and wine a bad road make—Tứ đổ tiền đưa chân vào rọ
Give him an elephant and he’ll ask for an angel/Give him an inch and hell take a yard———– Được voi đòi tiên
God never sends mouths but he sends meat—Trời sinh voi sinh cỏ
Good watch prevents misfortune—Cẩn tắc vô ưu
Good wine needs no bush—-Hữu xạ tự nhiên hương
Grasp all, lose all —- Tham thì thâm
Gratitude is the sign of noble souls—Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Great minds think alike — Chí lớn thường gặp nhau
Grin and bear it—Ngậm bồ hòn làm ngọt

Ms.Hang
05-05-2009, 03:58 PM
H-
Half the world know not how the other half lives —Đèn nhà ai nấy sáng
Haste makes waste—Dục tốc bất đạt
Hasty climbers have suđen falls—Hấp tấp hay vấp phải dây
Have a loose tounge —- Ba hoa chích chòe
Have the world by the tail —– cuộc đời lên hương
Have to please everyone —- Làm dâu trăm họ
He laughs best who laughs last—Cười người hôm trước, hôm sau người cười
He that eats till he is sick must fast till he is well—Tham thực cực thân
He that loves the tree loves the branch — yêu ai yêu cả đường đi lối về
He that mischief hatches, mischief catches—Ác giả ác báo
He, who breaks, pays—Ai làm người ấy chịu
He who brought up a crow to pick out his own eyes—Nuôi ong tay áp
He who excuses himself, accuses himself—Có tật giật mình
He who laughs today may weep tomorrow — Cười người hôm trước, hôm sau người cười
He who sees through life and death will meet most success — Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng
He who sleeps with a dog gets up with fleas — Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
He who sows the wind shall reap the tempest —- Gieo gió, gặt bão
He who would have fruit must climb the tree — Muốn ăn thì lăn vào bếp
Hidden things will be brought to light in due time — Cháy nhà ra mặt chuột
Hide one’s head and leave tail sticking out — Giấu đầu lòi đuôi
Home is home, be it ever so homely — Ta về ta tắm ao ta
Honor charges manners — Giàu đổi bạn, sang đổi vợ

*********
I-

If a house be divided against itself, that house cannot stand—Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao
If at first you don’t succeed, try, try, again — Thua keo này, ta bày keo khác
If the cab fits then wear it — Có tật giật mình
If we don’t hang together, we will hang separately — Chia rẽ chết lẻ tẻ, đoàn kết chết chùm
If you cannot bite, never show your teeth — Không biết thì dựa cột mà nghe
If you cannot have the best, make the best of what you have—Có còn hơn không
If you eat the fruit, you have to think about the one who grows the tree — Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
If you lie down with dogs you’ll get up with fleas—Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
If you play with fire you get burned—Chơi dao có ngày đứt tay
If you run after two hares you will catch neither—Bắt cá hai tay, tuột ngay cả cặp
If you wish good advice, consult an old man—Đi hỏi già, về hỏi trẻ
Ill-gotten, ill-spent—Của thiên trả địa
In for a penny, in for a pound — Được voi đòi tiên
In the country of the blind, the one-eyed man is king—Trong xứ mù, kẻ chột làm vua
It is a sad house where the hen crows louder than the cock—Nữ nhi tác quái, gà mái đá gà cồ
It is an ill turn that does no good to anyone — Ích kỷ hại nhân
It’s good fishing in troubled water — Thừa nước đục thả câu
It is six of one and half a dozen of the other — Bên tám lạng, bên nửa cân
It is the first step that is troublesome — Vạn sự khởi đầu nan
It is too late to lock the stable when the hores is stolen /It is too late to spare when the bottom is bare—Mất bò mới lo làm chuồng
It never rains but it pours — Họa vô đơn chí
It takes a thief to catch a thief — Kẻ cắp gặp bà già
It takes all sorts to make a world — Của năm bảy loại, người năm bảy loài

*********
J-

Jump from the frying pan into the fire—Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

*********
K-

Kill two birds with one stone —- Nhất cử lưỡng tiện

*******
L-

Laughter is the best medicine — Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Learn something by rote — Học vẹt
Let bygone be bygone — Việc gì qua rồi hãy cho qua
Let every tub stand on its own bottom—Ai có thân người ấy lo
Let grass grow under one’s feet —- Nước tới chân mới nhảy
Let not the cobbler go beyond his last—An phận thủ thường
Let sleeping dogs lie—Đừng quấy hủ mắm
Let the fox guard the hen house — Trao trứng cho ác
Let the wolf into the fold —- Nuôi ong tay áo
Like father like son —- Cha nào con nấy/Hổ phụ sinh hổ tử/Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
Like master, like servant — Chủ nào tớ nấy
Little and often fill the purse — Kiến tha lâu đầy tổ
Little strokes fell great oaks—Nước chảy đá mòn
Live not to eat, but eat to live — Sống không phải để ăn nhưng ăn để sống
Live to be a hundred together—Bách niên giai lão
Long absent, soon forgotten — Xa mặt cách lòng
Look before you leap—-Cẩn tắc vô ưu
Look for a needle in a haystack—Mò kim đáy bể
Love cannot be forced/ compelled — Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên
Love is blind—Tình yêu là mù quáng
Love me a little, but love me long — yêu ít yêu lâu, yêu nhiều mau chán
Love me love my dog —- Yêu ai yêu cả đường đi lối về
Lovers’ quarrel are soon mended — Yêu nhau lắm cắn nhau đau
Lucky at cards, unlucky in love; Unlucky at sport, lucky in love—-Đen bạc đỏ tình, đen tình đỏ bạc

Ms.Hang
05-05-2009, 04:00 PM
M-
Make a rod for one’s own back — Gậy ông đập lưng ông
Make a splash —- trên đỉnh cao của vinh quang
Make the best of a bad job —- Phải biết chấp nhận hoàn cảnh
Make two ends meet —- Giật gấu vá vai
Man proposes, God disposes — Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Many a little makes a mickle — Kiến tha lâu cũng đầy tổ
Many hands make light work—Lắm vai nhẹ gánh
Many man, many minds —- 9 người 10 ý
Marriage are made in Heaven — Hôn nhân là do trời định
Men are blind in their own cause — Con người mù quáng vì niềm tin của mình
Men make houses, Women make home —- Đàn ông xây nhà, Đàn bà xây tổ ấm
Might is right —- Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh
Misery loves company—Đồng bệnh tương thân
Misfortunes never come singly—Họa vô đơn chí
Money begets money—Tiền đẻ ra tiền
Money makes the mare go — Có tiền mua tiên cũng được
Money talks–Đồng tiền biết nói/Thỏi bạc đâm toạc đồng tiền
More dead than alive—Thừa sống thiếu chết
More haste, less speed—Dục tốc bất đạt

***********
N-

Necessity is the mother of invention — Cái khó ló cái khôn
Necessity knows no laws —Túng thế phải tùng quyền
Never write what you dare not sign —- Bút sa gà chết
New one in, old one out—Có mới nới cũ
New wine in old bottle—Bình cũ rượu mới
No bees, no honey,no work,no money — Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
No guide, no realization — Không thầy đố mày làm nên
No good deed goes unpunished — Làm ơn mắc oán
No man can serve two masters—Trượng phu không thờ hai chúa
No man is a hero to his valet — Bụt chùa nhà không thiêng
No pains, no gains—-Tay làm hàm nhai
Not a sound from someone—Bặt vô âm tín
Nothing stings like truth —– Sự thật mất lòng
Nothing ventures, nothing gains—Phi thương bất phú
Nothing venture, nothing win —-Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con

**********
O-

Of saving comes having —- Tích tiểu thành đại
Once a thief, always a thief—Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt
Once in a blue moon — Năm thì mười họa
One fence the tree one eats — Ăn cây nào rào cây ấy
One for all and all for one —- Mình vì mọi người, mọi người vì mình
One good turn deserves another — Ăn miếng trả miếng/Ở hiền gặp lành
One law for the rich and another for the poor—Luật trước cho người giàu, luật sau cho kẻ khó
One must be a servant before one can be a master—Muốn chỉ huy phải biết tuân lệnh
One scabby sheep is enough to spoil the whole flock —- Con sâu làm rầu nồi canh
One swallow does not make a summer —- Một con én không làm nên mùa xuân
Other times, other manners/ways—Mỗi thời mỗi khác
Out of sight, out of mind — Xa mặt cách lòng
Out of the frying pan into the fire — Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

*********
P-

Pick and choose — Kén cá chọn canh
Pick over and over and pick the worst —- Già kén kẹn hom
Plenty breeds pride — Phú quý sinh lễ nghĩa
Pride comes/ goes before a fall/Pride will have a fall — Trèo cao ngã đau
Promise is debt — Quân tử nhất ngôn
Providing is preventing —- Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn
Put the cart before the horse—-Đặt con trâu trước cái cày

*********
R-

Rest on one’s laurels—An phận thủ thường
Rome isn’t built in one day — thành công không chỉ có trong 1 ngày
Run before one’s hourse to market — Cầm đèn chạy trước ô tô
Run with the hare and hold with the hounds —-Bắt cá hai tay
Rush into hell before one’s father — Cầm đèn chạy trước ô tô

************
S-

Safe and sound — Bình an vô sự
Save for a rainy day — Tích cốc phòng cơ
Second thoughts are best — Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
See eye to eye—-Tâm đầu ý hợp
Self comes first—Ai có thân người ấy lo
Set a wolf to watch the sheep — Trao trứng cho ác
Shoot and ask question afterwards —- Tiền trảm hậu tấu
Silence is golden — Im lặng là vàng
Sleep like a log/ top—Ngủ say như chết
Slow and steady win the race—Chậm mà chắc
Slow but sure — Chậm mà chắc
So said so done — Đã nói là làm
Solidity first—Ăn chắc mặc bền
Something better than nothing—Có còn hơn không
Soon hot, soon cold —- Cả thèm chóng chán
Soon ripe, soon rotten — Bộc phát, bộc tàn
Sow the wind and reap the whirlwind — Gieo gió gặp bão
Spare the rod, and spoil the child —- Yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi
Step by step one climbs the later—Có công mài sắt có ngày nên kim
Still water runs deep — Tẩm ngẩm đấm chết voi
Succeed by dump luck — chó ngáp phải ruồi
Swim with the tide — Gió chiều nào theo chiều ấy

Ms.Hang
05-05-2009, 04:02 PM
T-
Talk hot air —– Ba hoa chích chòe
Talk of the devil and he is sure to appear — Cầu được ước thấy/Nhắc Tào tháo là Tào Tháo đến
Teach your grandmother to suck eggs — Trứng khôn hơn vịt
Tell me the company you keep, and I will tell you what you see — Gần mực thì đen , gần đèn thì sáng
Tell tales out of school — Vạch áo cho người xem lưng
The bad workman always blames his tools —- Vụng múa chê đất lệch
The ball comes to the player—Ai biết chờ người ấy sẽ thắng
The beaten road is safest —- Con đường quen thuộc là con đường an toàn nhất
The best cloth may have a moth in it — Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận
The best is enemy of the good —- Cầu toàn đâm ra hỏng việc
The cheapest is the dearest —- Của rẻ là của ôi
The cobbler must/ should stick to his last—An phận thủ thường
The cow that is first up gets the first of the dew — Trâu chậm uống nước đục
The culprit must pay for the damage—Ai làm người ấy chịu
The die is cast—Ván đã đóng hòm
The early bird catches the worm — Trâu chậm uống nước đục
The empty vessel makes greatest sound—Thùng rỗng kêu to
The ends justify the means—Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
The grass is always greener on the other side — Đứng núi này trông núi nọ
The great fish eats the small—Cá lớn nuốt cá bé
The greater you climb, the greater you fall—Trèo cao té đau
The hunchback does not see his own hump, but sees his companion’s—-Lươn ngắn lại chê trạch dài
The less said the better — Không biết thì dựa cột mà nghe
The longest day must have an end — Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
The longest way round is the shortest way home — đường chính lại gần, đường tắt hoá xa
The mirth of the world lasts but a while—Hồng nhan bạc mệnh/Anh hùng chết yểu/Hoa đẹp chóng tàn
The more danger, the more honor—-Càng nguy nan lắm, càng vinh quang nhiều
The more the merrier —- Càng đông càng vui
The more you get, the more you want—Lòng tham vô đáy
The morning sun never lasts a day —- Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
The mountain labored and brought forth a mouse — Đầu voi đuôi chuột
The pot call the kettle black—Lươn ngắn lại chê trạch dài
The quarrel of lovers is the renewal of love — Yêu nhau lắm cắn nhau đau
The remedy may be worse than the disease—Lợn lành chữa thành lợn què/Chữa mù thành đui
The rich get richer and the poor get poorer — Nước chảy chỗ trũng
The rotten apple harms its neighbors —- Con sâu làm rầu nồi canh
The shoemaker’s children always go barefoot—Nhà làm săng chết trần không áo
The squeaky wheel gets the grease — Con có khóc, mẹ mới cho bú
The tongue has no bone but it breaks bone — Lưỡi không xương đôi đường lắt léo
The way to a man’s heart is through his stomach — Trái tim của một người đàn ông là thông qua chiếc dạ dà
There’s no accounting for taste — Mười người mười ý
There’s no peace for the wicked — Có tật giật mình
There’s no place like home — Ta về ta tắm ao ta/ Dù trong dù đục ao nhà cũng hơn
There’s no smoke without fire — Không có lửa sao có khói
Things done cannot be undone—tay đã nhúng chàm
Think today, speak tomorrow —- Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
Those who kill by the sword shall perish by the sword—Ác giả ác báo
Through obedience learn to command—Muốn chỉ huy phải biết tuân lệnh
Throw a sprat to catch a herring—Thả con săn sắt, bắt con cá rô
Time lost is never found —- Thời giờ đã mất thì không tìm lại được
Tit for tat — Ăn miếng trả miếng
Too many cooks spoil the broth —Lắm thầy rầy ma
Travel broadens your mind — Đi một ngày đàng học một sàng khôn
Traveling forms a young man —- Đi một ngày đàng học một sàng khôn
Two securities are better than one —- Cẩn tắc vô ưu

**********
U-

United we stand, divided we fall — Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết

*********
W-

Wait and see—Thời gian sẽ trả lời
Walls have ears — Tai vách mạch rừng
Warm heart, cold hands—Xanh vỏ đỏ lòng
We have gone too far to draw back — Đâm lao thì phải theo lao
We reap what we sow —- Gieo gió gặt bão
What costs little is little esteemed — Của rẻ là của ôi
What goes around, will come around — Gieo gió, gặt bão
What must be, must be—Cái gì đến sẽ đến
When a man grows angry, his reason rides off – Giận quá mất khôn
When candles are out, all cats are grey—Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh
When house and land are gone and spent, the learning is most excellent—Mất của mới học được khôn
When in Rome do as the Romants do — Nhập gia tuỳ tục
When good cheer is lacking, our friends will be packing—Lúc khó khăn mới biết bạn hiền
When one door shuts, another opens —- Thua keo này, ta bày keo khác
When the cat’s away the mice will play — Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm
When the going gets tough, the tough gets going—Cùng tắc biến, biến tắc thông
Where there’s life, there’s hope —- Còn nước còn tát
Where there is a will, there is a way — Có chí thì nên
Who makes excuses, himself excuses — Lạy ông tôi ở bụi này
Whom the gods love die young—Thiên tài yểu mệnh
Words bind men—-Quân tử nhất ngôn
Words fly, writing remains —- Bút sa gà chết
Worthless, not worth picking up — tha đi, mèo tha lại

*********
Y-

You can’t make an omelet without breaking eggs — Muốn ăn phải lăn vào bếp
You can’t please everyone —- Ở sao cho vừa lòng người
You cannot teach an old dog new tricks—Tre già khó uốn
You will reap what you will sow —- Gieo nhân nào gặp quả ấy

Death before dishonor—-thà chết còn hơn chịu nhục
(Thà) chết vinh (còn) hơn sống nhục

 

Advertisements

One thought on “ENGLISH IDIOMS Part 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s